Get Adobe Flash player

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้ดำเนินการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนของโรงเรียน

25 มกราคม 2565
โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้ดำเนินการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนของโรงเรียน

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้ดำเนินการตรวจ Antigen Test Kit (ATK)ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนของโรงเรียนจำนวน ทั้งหมด 158 คนผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) = Negative ( ไม่พบเชื้อ ) จำนวน 157 คน พบเชื้อ จำนวน 1 คน    

merry christmas watbangkrainorkschool 24 December 2021

26 ธันวาคม 2564
merry christmas watbangkrainorkschool 24 December 2021

merry christmas watbangkrainorkschool 24 December 2021 \

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรม ราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

03 ธันวาคม 2564
โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรม ราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ขอขอบพระคุณ รักษ์สุข คลินิกเวรกรรม ที่ได้ดำเนินการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนของโรงเรียนจำนวน

02 ธันวาคม 2564
โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ขอขอบพระคุณ รักษ์สุข คลินิกเวรกรรม ที่ได้ดำเนินการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนของโรงเรียนจำนวน

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้ดำเนินการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนของโรงเรียนจำนวน ทั้งหมด 124 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก รักษ์สุข คลินิกเวรกรรม บางใหญ่ เข้ามาให้บริการที่โรงเรียน ผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ทั้งหมด 124 คน = Negative ( ไม่พบเชื้อ )

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) จัดกิจกรรมในวันวชิราวุธ

25 พฤศจิกายน 2564
โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) จัดกิจกรรมในวันวชิราวุธ

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) จัดกิจกรรมในวันวชิราวุธ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนารีจัดพิธีวางพวงมาลา ทำถวายราชสดุดีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว      

การอบรมพัฒนาครูให้มีทักษะทางด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

14 พฤศจิกายน 2564
การอบรมพัฒนาครูให้มีทักษะทางด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

การอบรมพัฒนาครูให้มีทักษะทางด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

14 พฤศจิกายน 2564
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565  

การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

14 พฤศจิกายน 2564
การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 วัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  วันเวลาที่นิเทศ 3 พฤศจิกายน 2564

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) กับรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ระดับเหรียญเงิน "ระดับประเทศ"

13 กันยายน 2564
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) กับรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ระดับเหรียญเงิน "ระดับประเทศ"

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)กับรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ระดับเหรียญเงิน ปีการศึกษา 2563 "ระดับประเทศ" เรื่อง การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning และการสร้างนวัตกรรม จากกระบวนการของ STEM เพื่อแก้ปัญหาชุมชน อย่างยั่งยืนตามบริบทจริง      

กิจกรรมการประกวดการวาดภาพระบายสี หัวข้อ แม่ฟ้าของคนไทย เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2564

12 สิงหาคม 2564
กิจกรรมการประกวดการวาดภาพระบายสี หัวข้อ แม่ฟ้าของคนไทย เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2564

ผลการแข่งขัน การวาดภาพระบายสี วันแม่แห่งชาติ หัวข้อ แม่ฟ้าของคนไทย ระดับชั้น อนุบาล 1   ระดับชั้น อนุบาล 2 ด.ช.เตวิช หลักหาญ ด.ช.ออมสิน พร ด.ช.ณัฐรัตน์ บูรณะสมภพ ระดับชั้น อนุบาล 3 ด.ช.นันพัทธ์ แจ้งอิ่ม ด.ญ.พิมพกานต์ แสงดี ด.ญ.ณฐิตา เกตสิทธ์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1...

สัปดาห์ที่ 1 ของนิเทศการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ โควิด-19

21 กรกฎาคม 2564
สัปดาห์ที่ 1 ของนิเทศการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ โควิด-19

ผู้อำนวยการโรงเรียนนายสนั่น ไชยหงษ์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการเข้านิเทศการจัดการเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่ 19-23 ก.ค. 64ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เพื่อให้กำลังใจคุณครูผู้สอนและพูดคุยกับนักเรียนให้กำลังใจ ให้คำแนะนำ ชี้แนะแนวทาง ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19      

แนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

21 กรกฎาคม 2564
แนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

Online  การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สื่อสารสองทางเป็นการเรียนการสอนแบบถ่ายทอดสด (LIVE) ระหว่างครูและนักเรียนโดยจัดการเรียนการสอนโดยใช้ google meet  On Demand จัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยโรงเรียนใช้คลิปครูต้นแบบของ สพป.นนทบุรี เขต 1 ให้นักเรียนที่สามารถเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ และ Youtube และใช้คลิปการสอนของครูประจำวิชาของโรงเรียนบูรณาการควบคู่ไปกับคลิปต้นแบบของหน่วยงานต้นสังกัด On Hand  บูรณาการกับการเรียนรู้ในรูปแบบอื่นๆด้วย โดยใช้หนังสือเรียน แบบฝึกหัด ใบงาน และสื่อการเรียนรู้อื่น ๆ ควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแบบอื่นๆและใช้สำหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์และอินเตอร์เน็ต ครูประจำชั้นประสานงานกับผู้ปกครองมอบหมายใบงาน / ใบกิจกรรม / แบบฝึกหัด

กิจกรรม “ ตัวฉันสำคัญนะจ๊ะ ”

09 กันยายน 2559
กิจกรรม “ ตัวฉันสำคัญนะจ๊ะ ”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่ 5 สร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย (HEALTH)  กิจกรรม “ ตัวฉันสำคัญนะจ๊ะ ”  จำนวน  60  ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ กิจกรรมสุขบัญญัติแห่งชาติ  จำนวน  3  ชั่วโมง เรียนรู้สุขบัญญัติแห่งชาติ   (2 ชั่วโมง) สุขภาพดี ชีวีสุข   (1...

กิจกรรมภาษาไทยที่รัก

08 กันยายน 2559
กิจกรรมภาษาไทยที่รัก

กิจกรรม “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” หมวดที่  ๒  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)  กลุ่มกิจกรรม  8  พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้   กิจกรรมภาษาไทยที่รัก จำนวน ๖๖ ชั่วโมง ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ สนุกกับภาษาไทย  จำนวน  ๖  ชั่วโมง กิจกรรมภาษาน่ารู้              ...

กิจกรรม “ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์คิดสนุก”

08 กันยายน 2559
กิจกรรม “ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์คิดสนุก”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  2  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)  กิจกรรม “ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์คิดสนุก”  จำนวน  60  ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้       1.กิจกรรมสื่อสารภาษาวิทย์  จำนวน  12  ชั่วโมง ลังนมเล่าเรื่อง  ( 2 ชั่วโมง ) บทเพลงพาเพลิน  (...

กิจกรรม Easy English

08 กันยายน 2559
กิจกรรม Easy English

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  2  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)   กิจกรรม “ Easy English ”  จำนวน 60 ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้          1.กิจกรรม Funny Activities จำนวน  6  ชั่วโมง  ...

กิจกรรม “ศิลป์สร้างสรรค์”

08 กันยายน 2559
กิจกรรม “ศิลป์สร้างสรรค์”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  ๔ สร้างเสริมทักษะการทำงาน การดำรงชีพ และทักษะชีวิต (HAND)  กิจกรรม “ศิลป์สร้างสรรค์”  จำนวน  60  ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้       1.กิจกรรม การวาดภาพระบายสี   จำนวน  ๑๔  ชั่วโมง ทักษะการวาด( ๔ ชั่วโมง )...

กิจกรรม "We love ASEA"

08 กันยายน 2559
กิจกรรม "We love ASEA"

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  2  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)  กิจกรรม “ We love ASEAN  ”  จำนวน  20  ชั่วโมง  ภาคเรียนที่ 1

กิจกรรม “สมาร์ทคิดส์”

07 กันยายน 2559
กิจกรรม “สมาร์ทคิดส์”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  หมวดที่  ๒  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)   กิจกรรม “สมาร์ทคิดส์”  จำนวน  60  ชั่วโมง     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้         ๑.กิจกรรมรูปเรขาคณิตคิดสร้างสรรค์  จำนวน  ๒๑  ชั่วโมง    คณิตจินตนาการ  ( ๔ ชั่วโมง )...

 • 60974410_492989667906241_4660604257114783744_n.jpg
 • 61431714_492989777906230_1350496013177061376_n.jpg
 • 60946440_492989481239593_1105110929395154944_n.jpg
 • 60834898_492989471239594_1036078036010663936_n.jpg
 • 61201668_492989234572951_4518165021112401920_n.jpg
 • 61118565_492989814572893_1207624218133397504_n.jpg
 • 61310364_492989921239549_327366294246522880_n.jpg
 • 61213065_492989324572942_8947873666050293760_n.jpg
 • 60968276_492989451239596_1376257450356768768_n.jpg
 • 61118370_492989847906223_5830049819464302592_n.jpg
×

มีข้อผิดพลาด

คุณไม่มีสิทธิ์ในการดูข้อมูลในส่วนนี้

ผู้อำนวยการโรงเรียน

directornew

 

ทำเนียบบุคลากรและนักเรียน

Facebook

facebook like box joomla

Vinaora Visitors Counter

585544
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
66
583
2426
578044
15059
17481
585544

Your IP: 75.101.211.110
2022-01-28 03:33

เพลงประจำโรงเรียน

 
โรงเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) นนทบุรี

ตั้งอยู่เลขที่ 134 หมู่ที่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทรศัพท์ 02-9247008 โทรสาร 02-9247008 Email : bknork@gmail.com