Get Adobe Flash player
 • NT.jpg
 • nt2560.png
 • onet2.jpg

การประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว

15 กุมภาพันธ์ 2562
การประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) เข้ารับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  เขต 1 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2561

การประเมินเชิงประจักษ์ โรงเรียนคุณธรรมนนทบุรี เทิดไท้องค์ราชัน ระดับเพชรต้นแบบ

13 กุมภาพันธ์ 2562
การประเมินเชิงประจักษ์ โรงเรียนคุณธรรมนนทบุรี เทิดไท้องค์ราชัน ระดับเพชรต้นแบบ

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  เข้ารับการประเมินเชิงประจักษ์ โรงเรียนคุณธรรมนนทบุรี  เทิดไท้องค์ราชัน  ระดับเพชรต้นแบบ ในวันที่ 12  กุมภาพันธ์  2562   

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ขอขอบพระคุณศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ที่ได้เข้ามาตัดผมให้นักเรียน

31 มกราคม 2562
โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ขอขอบพระคุณศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง  จังหวัดนนทบุรี ที่ได้เข้ามาตัดผมให้นักเรียน

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  ขอขอบพระคุณศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง  จังหวัดนนทบุรี  ที่ได้เข้ามาให้บริการตัดผมฟรีให้นักเรียนของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ในวันที่ 29 มกราคม 2562     

พิธีมอบเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2562

29 มกราคม 2562
พิธีมอบเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2562

พิธีมอบเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2562

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ที่ผ่านการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2561

20 มกราคม 2562
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ที่ผ่านการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2561

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ที่ผ่านการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปีการศึกษา  2561 ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษาจำนวน 41 คน ระดับอุดมศึกษาจำนวน 6  คน  ธรรมศึกษาชั้นโทระดับประถมศึกษาจำนวน 31  คน ระดับอุดมศึกษาจำนวน 3 คนและธรรมศึกษาชั้นเอกระดับประถมศึกษา 8 คน ระดับอุดมศึกษาจำนวน 2 คน    

กีฬาสายสัมพันธ์วันครู

19 มกราคม 2562
กีฬาสายสัมพันธ์วันครู

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถมภ์) เข้าร่วมงานกีฬาสายสัมพันธ์วันครู ณ  โรงเรียนวัดซองพลู ในวันศุกร์  ที่  18  มกราคม  2562  

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)ในการเข้ารับรางวัลโครงการครูดีไม่มีอบายมุขและโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข

16 มกราคม 2562
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)ในการเข้ารับรางวัลโครงการครูดีไม่มีอบายมุขและโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ร่วมงานวันครู ประจำปี พ.ศ.2562 จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์วัดบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรแด่ครูผู้สอนดีเด่นและรางวัลโครงการครูดีไม่มีอบายมุข โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข รางวัลเกียรติบัตร  โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2561  รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ  ประเภทครูผู้สอน  ได้แก่ นางสาวพินทุสร  แสงเนตร รางวัลเกียรติบัตร  ประเภทครูผู้สอน  ได้แก่ นางยุวดี ...

การตรวจสอบการดำเนินงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

15 มกราคม 2562
การตรวจสอบการดำเนินงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

การตรวจสอบการดำเนินงานเงินรายได้สถานศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 โดยหน่วยตรวจสอบภายใน  สพป.นนทบุรี  เขต 1  

กิจกรรม “ ตัวฉันสำคัญนะจ๊ะ ”

09 กันยายน 2559
กิจกรรม “ ตัวฉันสำคัญนะจ๊ะ ”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่ 5 สร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย (HEALTH)  กิจกรรม “ ตัวฉันสำคัญนะจ๊ะ ”  จำนวน  60  ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ กิจกรรมสุขบัญญัติแห่งชาติ  จำนวน  3  ชั่วโมง เรียนรู้สุขบัญญัติแห่งชาติ   (2 ชั่วโมง) สุขภาพดี ชีวีสุข   (1...

กิจกรรมภาษาไทยที่รัก

08 กันยายน 2559
กิจกรรมภาษาไทยที่รัก

กิจกรรม “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” หมวดที่  ๒  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)  กลุ่มกิจกรรม  8  พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้   กิจกรรมภาษาไทยที่รัก จำนวน ๖๖ ชั่วโมง ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ สนุกกับภาษาไทย  จำนวน  ๖  ชั่วโมง กิจกรรมภาษาน่ารู้              ...

กิจกรรม “ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์คิดสนุก”

08 กันยายน 2559
กิจกรรม “ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์คิดสนุก”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  2  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)  กิจกรรม “ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์คิดสนุก”  จำนวน  60  ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้       1.กิจกรรมสื่อสารภาษาวิทย์  จำนวน  12  ชั่วโมง ลังนมเล่าเรื่อง  ( 2 ชั่วโมง ) บทเพลงพาเพลิน  (...

กิจกรรม Easy English

08 กันยายน 2559
กิจกรรม Easy English

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  2  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)   กิจกรรม “ Easy English ”  จำนวน 60 ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้          1.กิจกรรม Funny Activities จำนวน  6  ชั่วโมง  ...

กิจกรรม “ศิลป์สร้างสรรค์”

08 กันยายน 2559
กิจกรรม “ศิลป์สร้างสรรค์”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  ๔ สร้างเสริมทักษะการทำงาน การดำรงชีพ และทักษะชีวิต (HAND)  กิจกรรม “ศิลป์สร้างสรรค์”  จำนวน  60  ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้       1.กิจกรรม การวาดภาพระบายสี   จำนวน  ๑๔  ชั่วโมง ทักษะการวาด( ๔ ชั่วโมง )...

กิจกรรม "We love ASEA"

08 กันยายน 2559
กิจกรรม "We love ASEA"

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  2  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)  กิจกรรม “ We love ASEAN  ”  จำนวน  20  ชั่วโมง  ภาคเรียนที่ 1

กิจกรรม “สมาร์ทคิดส์”

07 กันยายน 2559
กิจกรรม “สมาร์ทคิดส์”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  หมวดที่  ๒  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)   กิจกรรม “สมาร์ทคิดส์”  จำนวน  60  ชั่วโมง     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้         ๑.กิจกรรมรูปเรขาคณิตคิดสร้างสรรค์  จำนวน  ๒๑  ชั่วโมง    คณิตจินตนาการ  ( ๔ ชั่วโมง )...

 • 1.jpg
 • B1 (6).JPG
 • dscf0708.jpg
 • dscf0766.jpg
 • IMG_20160216_105319.jpg
 • B1 (1).JPG
 • 2559_419.jpg
 • dscf0502.jpg
 • IMG_20160216_105813.jpg
 • dscf0469.jpg
 • B1 (7).JPG
 • dscf0619.jpg
 • B1 (4).JPG
 • dscf0464.jpg
 • IMG_20160216_125142.jpg
 • IMG_20160216_105747.jpg
 • 2559_416.jpg
 • B1 (8).JPG
 • A1 (2).jpg
 • A1 (14).jpg
×

มีข้อผิดพลาด

คุณไม่มีสิทธิ์ในการดูข้อมูลในส่วนนี้

ผู้อำนวยการโรงเรียน

director

ทำเนียบบุคลากรและนักเรียน

Facebook

facebook like box joomla

Vinaora Visitors Counter

125287
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
126
223
1299
123207
2307
9344
125287

Your IP: 34.229.194.198
2019-02-16 12:38

เพลงประจำโรงเรียน

 
โรงเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) นนทบุรี

ตั้งอยู่เลขที่ 134 หมู่ที่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทรศัพท์ 02-9247008 โทรสาร 02-9247008 Email : bknork@gmail.com