Get Adobe Flash player

รางวัลระดับเหรียญเงิน การคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2564 “ระดับภูมิภาค”

01 มิถุนายน 2564
รางวัลระดับเหรียญเงิน การคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2564 “ระดับภูมิภาค”

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ที่ได้รับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2564 “ระดับภูมิภาค” ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ชื่อผลงาน KIDPEN Model นวัตกรรมด้านบริหารจัดการเรียนการสอน จัดการการเรียนการสอน นวัตกร รมด้านบริหารจัดก ารการเรียนการสอน

การอบรมพัฒนาหลักสูตร : “การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดประเมินผล ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูงผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง” ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสัตตบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 1 โรงเรียนวัดบัวขวัญ (มีทับราษฎร์บำรุง)

09 เมษายน 2564
การอบรมพัฒนาหลักสูตร : “การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดประเมินผล ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูงผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง” ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสัตตบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 1 โรงเรียนวัดบัวขวัญ (มีทับราษฎร์บำรุง)

ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) เข้ารับการอบรมพัฒนาหลักสูตร : “การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดประเมินผล ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูงผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง” ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสัตตบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 1 โรงเรียนวัดบัวขวัญ (มีทับราษฎร์บำรุง) ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน  โดยมีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน

กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง และ ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ในวันที่ 2 เมษายน 2564

03 เมษายน 2564
กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง และ ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ในวันที่ 2 เมษายน 2564

กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง และ ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา  2563ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)ในวันที่ 2 เมษายน  2564

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ที่ได้รับรางวัล

22 มีนาคม 2564
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ที่ได้รับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ที่ผ่านการคัดเลือกผลงานด้านนวัตกรรมโครงการ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และนางสาวพินทุสร แสงเนตร นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ ได้รับรางวัล ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563  นางสาวธนันพัชร์ โพธิ์งามพุ่ม นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์ ได้รับเกียรติบัตร ครูที่ปรึกษาโคงงานคุณธรรม เรื่อง ทำดีไม่ต้องรอ  นางสาวชฎาพร เสาร์คำ เป็นครูแกนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกรูปแบบ Akita Action วิชาภาษาไทย รุ่นที่ 1

สนามสอบธรรมศึกษา ณ สนามสอบโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

09 มีนาคม 2564
สนามสอบธรรมศึกษา ณ สนามสอบโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

สอบธรรมศึกษาสนามหลวง ณ สนามสอบโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี วันที่ 5 มีนาคม 2564

กิจกรรมวันเด็กของโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ประจำปี 2564

24 กุมภาพันธ์ 2564
กิจกรรมวันเด็กของโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ประจำปี 2564

กิจกรรมวันเด็กของโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ประจำปี 2564 โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่มอบขวัญให้กับนักเรียน

ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน ประจำปี 2564

23 กุมภาพันธ์ 2564
ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน ประจำปี 2564

คณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เข้าพบผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) เพื่อประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน ประจำปี 2564ภายใต้กิจกรรมการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูงผ่านการปฏิบัติจริง

โรงเรียนเด่นหล้า พระราม 5 มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) จำนวน 40 ทุน ทุนละ 500 บาท

13 กุมภาพันธ์ 2564
โรงเรียนเด่นหล้า พระราม 5 มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) จำนวน 40 ทุน ทุนละ 500 บาท

โรงเรียนเด่นหล้า พระราม 5 มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) จำนวน 40 ทุน ทุนละ 500 บาท พร้อมทั้งยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนไว้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียน ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564  โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ขอขอบพระคุณท่านที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนตลอดมา

ยินดีต้อนรับนายสนั่น ไชยหงษ์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

08 กุมภาพันธ์ 2564
ยินดีต้อนรับนายสนั่น ไชยหงษ์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) พร้อมด้วยคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ยินดีต้อนรับนายสนั่น ไชยหงษ์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ยินดีต้อนรับท่านผอ.สนั่น ไชยหงษ์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

01 กุมภาพันธ์ 2564
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ยินดีต้อนรับท่านผอ.สนั่น ไชยหงษ์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ยินดีต้อนรับท่านผอ.สนั่น ไชยหงษ์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

01 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน และมาตรการเฝ้าระวัง จุดคัดกรอง ในการเปิดเรียนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ขอแสดงความยินดีกับท่านผอสาลินี สุขศิริ เนื่องในโอกาสย้ายดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2563

21 มกราคม 2564
ขอแสดงความยินดีกับท่านผอสาลินี สุขศิริ เนื่องในโอกาสย้ายดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2563

  ท่านอนุพงษ์  กันพุ่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง และท่านปฏิพัทธ์ ทองสุขประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาขอแสดงความยินดีกับท่านผอสาลินี สุขศิริ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2563              

กิจกรรม “ ตัวฉันสำคัญนะจ๊ะ ”

09 กันยายน 2559
กิจกรรม “ ตัวฉันสำคัญนะจ๊ะ ”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่ 5 สร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย (HEALTH)  กิจกรรม “ ตัวฉันสำคัญนะจ๊ะ ”  จำนวน  60  ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ กิจกรรมสุขบัญญัติแห่งชาติ  จำนวน  3  ชั่วโมง เรียนรู้สุขบัญญัติแห่งชาติ   (2 ชั่วโมง) สุขภาพดี ชีวีสุข   (1...

กิจกรรมภาษาไทยที่รัก

08 กันยายน 2559
กิจกรรมภาษาไทยที่รัก

กิจกรรม “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” หมวดที่  ๒  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)  กลุ่มกิจกรรม  8  พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้   กิจกรรมภาษาไทยที่รัก จำนวน ๖๖ ชั่วโมง ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ สนุกกับภาษาไทย  จำนวน  ๖  ชั่วโมง กิจกรรมภาษาน่ารู้              ...

กิจกรรม “ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์คิดสนุก”

08 กันยายน 2559
กิจกรรม “ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์คิดสนุก”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  2  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)  กิจกรรม “ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์คิดสนุก”  จำนวน  60  ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้       1.กิจกรรมสื่อสารภาษาวิทย์  จำนวน  12  ชั่วโมง ลังนมเล่าเรื่อง  ( 2 ชั่วโมง ) บทเพลงพาเพลิน  (...

กิจกรรม Easy English

08 กันยายน 2559
กิจกรรม Easy English

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  2  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)   กิจกรรม “ Easy English ”  จำนวน 60 ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้          1.กิจกรรม Funny Activities จำนวน  6  ชั่วโมง  ...

กิจกรรม “ศิลป์สร้างสรรค์”

08 กันยายน 2559
กิจกรรม “ศิลป์สร้างสรรค์”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  ๔ สร้างเสริมทักษะการทำงาน การดำรงชีพ และทักษะชีวิต (HAND)  กิจกรรม “ศิลป์สร้างสรรค์”  จำนวน  60  ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้       1.กิจกรรม การวาดภาพระบายสี   จำนวน  ๑๔  ชั่วโมง ทักษะการวาด( ๔ ชั่วโมง )...

กิจกรรม "We love ASEA"

08 กันยายน 2559
กิจกรรม "We love ASEA"

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  2  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)  กิจกรรม “ We love ASEAN  ”  จำนวน  20  ชั่วโมง  ภาคเรียนที่ 1

กิจกรรม “สมาร์ทคิดส์”

07 กันยายน 2559
กิจกรรม “สมาร์ทคิดส์”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  หมวดที่  ๒  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)   กิจกรรม “สมาร์ทคิดส์”  จำนวน  60  ชั่วโมง     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้         ๑.กิจกรรมรูปเรขาคณิตคิดสร้างสรรค์  จำนวน  ๒๑  ชั่วโมง    คณิตจินตนาการ  ( ๔ ชั่วโมง )...

 • 61431714_492989777906230_1350496013177061376_n.jpg
 • 61213065_492989324572942_8947873666050293760_n.jpg
 • 60974410_492989667906241_4660604257114783744_n.jpg
 • 61310364_492989921239549_327366294246522880_n.jpg
 • 61118370_492989847906223_5830049819464302592_n.jpg
 • 61118565_492989814572893_1207624218133397504_n.jpg
 • 60968276_492989451239596_1376257450356768768_n.jpg
 • 61201668_492989234572951_4518165021112401920_n.jpg
 • 60834898_492989471239594_1036078036010663936_n.jpg
 • 60946440_492989481239593_1105110929395154944_n.jpg
×

มีข้อผิดพลาด

คุณไม่มีสิทธิ์ในการดูข้อมูลในส่วนนี้

ผู้อำนวยการโรงเรียน

directornew

 

ทำเนียบบุคลากรและนักเรียน

Facebook

facebook like box joomla

Vinaora Visitors Counter

459438
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
151
514
4952
449997
11780
16344
459438

Your IP: 3.235.184.215
2021-06-20 11:13

เพลงประจำโรงเรียน

 
โรงเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) นนทบุรี

ตั้งอยู่เลขที่ 134 หมู่ที่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทรศัพท์ 02-9247008 โทรสาร 02-9247008 Email : bknork@gmail.com