Get Adobe Flash player
 • 10.jpg

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “ย้อนรอยประวัติศาสตร์ ธรรมชาติศึกษา ตามแนวทางศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

22 มกราคม 2563
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “ย้อนรอยประวัติศาสตร์ ธรรมชาติศึกษา ตามแนวทางศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “ย้อนรอยประวัติศาสตร์ ธรรมชาติศึกษา ตามแนวทางศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 12-14 มกราคม 2563  

โล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ ในระดับ ดีเด่น พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท สถานศึกษาขนาดกลางในโครงการแบบอย่างปี 2562 ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

21 มกราคม 2563
โล่รางวัล  และใบประกาศเกียรติคุณ ในระดับ ดีเด่น พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท สถานศึกษาขนาดกลางในโครงการแบบอย่างปี 2562 ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ที่ได้รับโล่รางวัล   และใบประกาศเกียรติคุณ ในระดับ ดีเด่น พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท สถานศึกษาขนาดกลางในโครงการแบบอย่างปี 2562 ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน ในวันที่ 21 มกราคม 2563 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์  

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) และคณะครู ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตร โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563

17 มกราคม 2563
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) และคณะครู ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตร โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) และคณะครู ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตร  โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563 รางวัลเกียรติบัตร  ประเภทครูผู้สอน ครูดีไม่มีอบายมุข  และรางวัลเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น    

นางสาลินี สุขศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในการรับรางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับประเทศ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ด้านดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้

16 มกราคม 2563
นางสาลินี สุขศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในการรับรางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับประเทศ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ด้านดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณให้แก่โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)และเกียรติบัตรให้แก่ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่ได้รับรางวัลผลการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับประเทศ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชื่อผลงานด้านดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างสื่อจากฐานชุมชนสู่การเรียนการสอนในชั้นเรียน ในวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ หอประชุมคุรุสภา

คณะกรรมการจากบริษัทซีพีออลล์จำกัด(มหาชน) ได้มาตรวจติดตามโครงการสานอนาคตการศึกษา (โรงเรียนประชารัฐ)

08 มกราคม 2563
คณะกรรมการจากบริษัทซีพีออลล์จำกัด(มหาชน)  ได้มาตรวจติดตามโครงการสานอนาคตการศึกษา (โรงเรียนประชารัฐ)

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการจากบริษัทซีพีออลล์จำกัด(มหาชน) ในโอกาสได้มาตรวจติดตามโครงการสานอนาคตการศึกษา (โรงเรียนประชารัฐ)

การรับมอบเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2563

08 มกราคม 2563
การรับมอบเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2563

การรับมอบเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562  ณ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2563

merry christmas &​ happy new year watbangkrainorkschool 27 December 2019

28 ธันวาคม 2562
merry christmas &​ happy new year watbangkrainorkschool 27 December 2019

merry christmas &​ happy new year watbangkrainorkschool 27 December 2019  

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน และคณะครูผู้ฝึกซ้อม ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

26 ธันวาคม 2562
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน และคณะครูผู้ฝึกซ้อม ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน และคณะครูผู้ฝึกซ้อม ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ผลการแข่งขันได้เป็นตัวแทนแข่งขันในระดับชาติ 2 รายการ และระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรางวัลดังนี้ เหรียญทอง 18 รายการ เหรียญเงิน 24 รายการ เหรียญทองแดง 9 รายการ โดยผู้อำนวยการสาลินี สุขศิริ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและคณะครูผู้ฝึกซ้อม

กิจกรรม “ ตัวฉันสำคัญนะจ๊ะ ”

09 กันยายน 2559
กิจกรรม “ ตัวฉันสำคัญนะจ๊ะ ”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่ 5 สร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย (HEALTH)  กิจกรรม “ ตัวฉันสำคัญนะจ๊ะ ”  จำนวน  60  ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ กิจกรรมสุขบัญญัติแห่งชาติ  จำนวน  3  ชั่วโมง เรียนรู้สุขบัญญัติแห่งชาติ   (2 ชั่วโมง) สุขภาพดี ชีวีสุข   (1...

กิจกรรมภาษาไทยที่รัก

08 กันยายน 2559
กิจกรรมภาษาไทยที่รัก

กิจกรรม “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” หมวดที่  ๒  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)  กลุ่มกิจกรรม  8  พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้   กิจกรรมภาษาไทยที่รัก จำนวน ๖๖ ชั่วโมง ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ สนุกกับภาษาไทย  จำนวน  ๖  ชั่วโมง กิจกรรมภาษาน่ารู้              ...

กิจกรรม “ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์คิดสนุก”

08 กันยายน 2559
กิจกรรม “ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์คิดสนุก”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  2  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)  กิจกรรม “ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์คิดสนุก”  จำนวน  60  ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้       1.กิจกรรมสื่อสารภาษาวิทย์  จำนวน  12  ชั่วโมง ลังนมเล่าเรื่อง  ( 2 ชั่วโมง ) บทเพลงพาเพลิน  (...

กิจกรรม Easy English

08 กันยายน 2559
กิจกรรม Easy English

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  2  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)   กิจกรรม “ Easy English ”  จำนวน 60 ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้          1.กิจกรรม Funny Activities จำนวน  6  ชั่วโมง  ...

กิจกรรม “ศิลป์สร้างสรรค์”

08 กันยายน 2559
กิจกรรม “ศิลป์สร้างสรรค์”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  ๔ สร้างเสริมทักษะการทำงาน การดำรงชีพ และทักษะชีวิต (HAND)  กิจกรรม “ศิลป์สร้างสรรค์”  จำนวน  60  ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้       1.กิจกรรม การวาดภาพระบายสี   จำนวน  ๑๔  ชั่วโมง ทักษะการวาด( ๔ ชั่วโมง )...

กิจกรรม "We love ASEA"

08 กันยายน 2559
กิจกรรม "We love ASEA"

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  2  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)  กิจกรรม “ We love ASEAN  ”  จำนวน  20  ชั่วโมง  ภาคเรียนที่ 1

กิจกรรม “สมาร์ทคิดส์”

07 กันยายน 2559
กิจกรรม “สมาร์ทคิดส์”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  หมวดที่  ๒  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)   กิจกรรม “สมาร์ทคิดส์”  จำนวน  60  ชั่วโมง     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้         ๑.กิจกรรมรูปเรขาคณิตคิดสร้างสรรค์  จำนวน  ๒๑  ชั่วโมง    คณิตจินตนาการ  ( ๔ ชั่วโมง )...

 • 61310364_492989921239549_327366294246522880_n.jpg
 • 61213065_492989324572942_8947873666050293760_n.jpg
 • 61118370_492989847906223_5830049819464302592_n.jpg
 • 61201668_492989234572951_4518165021112401920_n.jpg
 • 61118565_492989814572893_1207624218133397504_n.jpg
 • 60968276_492989451239596_1376257450356768768_n.jpg
 • 60946440_492989481239593_1105110929395154944_n.jpg
 • 60834898_492989471239594_1036078036010663936_n.jpg
 • 60974410_492989667906241_4660604257114783744_n.jpg
 • 61431714_492989777906230_1350496013177061376_n.jpg
×

มีข้อผิดพลาด

คุณไม่มีสิทธิ์ในการดูข้อมูลในส่วนนี้

ผู้อำนวยการโรงเรียน

director

ทำเนียบบุคลากรและนักเรียน

Facebook

facebook like box joomla

Vinaora Visitors Counter

202253
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
123
158
510
200261
6475
10546
202253

Your IP: 3.227.2.246
2020-01-28 08:21

เพลงประจำโรงเรียน

 
โรงเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) นนทบุรี

ตั้งอยู่เลขที่ 134 หมู่ที่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทรศัพท์ 02-9247008 โทรสาร 02-9247008 Email : bknork@gmail.com