Get Adobe Flash player

นายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 มอบโล่รางวัลและเกรียติบัตรให้แก่โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) โดยมีนางสาลินี สุขศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ

12 พฤศจิกายน 2563
นายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 มอบโล่รางวัลและเกรียติบัตรให้แก่โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) โดยมีนางสาลินี สุขศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ

นายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 มอบโล่รางวัลและเกรียติบัตรให้แก่โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) โดยมีนางสาลินี สุขศิริผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ และผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้มอบโล่รางวัลและเกรียติบัตรให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัล ดังนี้ 1.รางวัลชนะเลิศกับผลการตัดสินการประกวดแผนการจัดการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ คลิป VDO ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 2.รางวัลชนะเลิศ ในการประกวด Video Clip กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2563...

การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

24 ตุลาคม 2563
การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

12 ตุลาคม 2563
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  

ยินดีต้อนรับผู้บริหารและคณะครู จากโรงเรียนวัดหนองประทุน จังหวัดราชบุรี

06 ตุลาคม 2563
ยินดีต้อนรับผู้บริหารและคณะครู จากโรงเรียนวัดหนองประทุน จังหวัดราชบุรี

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ยินดีต้อนรับผู้บริหารและคณะครู จากโรงเรียนวัดหนองประทุน จังหวัดราชบุรี ที่ได้เข้าศึกษาดูงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การจัดการศึกษาปฐมวัย การสร้างนวัตกรรม การบริหารอาคารสถานที่/แหล่งเรียนรู้ด้วยพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัด และโรงเรียนคุณธรรมของทางโรงเรียนวัดบางไกรนอก ด้วยความยินดียิ่ง ในวันที่ 6 ตุลาคม 2563

โล่รางวัลและเกียรติบัตร OBEC AWARDS ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภท ประถมศึกษาขนาดใหญ่

29 กันยายน 2563
โล่รางวัลและเกียรติบัตร OBEC AWARDS ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภท ประถมศึกษาขนาดใหญ่

นางสาลินี  สุขศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) เข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตร OBEC AWARDS ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภท ประถมศึกษาขนาดใหญ่  ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการและการมอบรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเดนประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ เพื่อรับรางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 28 – 29 กันยายน 2563 ณ โรงแรมแกรนด ฮาวเวิรด กรุงเทพมหานคร

รางวัลชนะเลิศ ในการประกวด Video Clip กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปี ๒๕๖๓

28 กันยายน 2563
รางวัลชนะเลิศ ในการประกวด Video Clip กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปี ๒๕๖๓

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวด  Video Clip  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปี ๒๕๖๓ เรื่อง ใส่ใจอ่านเขียนเรียนรู้ เคียงคู่เจ้าฟ้านักอ่าน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูเพ็ญนภา พันพินิจ ที่ได้รับรางวัลระดับดีมาก ในการประกวดสื่อนวัตกรรมในห้องเรียนที่เป็นเลิศที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

26 กันยายน 2563
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูเพ็ญนภา พันพินิจ ที่ได้รับรางวัลระดับดีมาก ในการประกวดสื่อนวัตกรรมในห้องเรียนที่เป็นเลิศที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูเพ็ญนภา  พันพินิจ ที่ได้รับรางวัลระดับดีมาก ในการประกวดสื่อนวัตกรรมในห้องเรียนที่เป็นเลิศที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวด Best Practice การพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย ประจำปี 2563

26 กันยายน 2563
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวด Best Practice การพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวด Best Practice  การพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย ประจำปี 2563  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1       

รางวัลระดับเหรียญเงิน ผลการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2563 "ระดับประเทศ"

25 กันยายน 2563
รางวัลระดับเหรียญเงิน ผลการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2563 "ระดับประเทศ"

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน   ในการประกาศผลการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2563 "ระดับประเทศ" เรื่อง การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning และการสร้างนวัตกรรม จากกระบวนการของ STEM เพื่อแก้ปัญหาชุมชน อย่างยั่งยืนตามบริบทจริง

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูยุวดี ทองคำ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศกับผลการตัดสินการประกวดแผนการจัดการเรียนรู้

14 กันยายน 2563
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูยุวดี ทองคำ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศกับผลการตัดสินการประกวดแผนการจัดการเรียนรู้

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูยุวดี  ทองคำ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศกับผลการตัดสินการประกวดแผนการจัดการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ คลิป VDO ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

นางสาลินี สุขศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

10 กันยายน 2563
นางสาลินี สุขศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาลินี สุขศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เรื่อง ผู้นำการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หน่วยพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา“ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ ”โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

09 กันยายน 2563
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา“ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ ”โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา“ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ ”โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ศึกษาดูงาน“การจัดการขยะในสถานศึกษา”    โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ศึกษาดูงาน“เศรษฐกิจพอเพียง” อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อ่างเก็บน้ำในพระราชดำริ ร.๙ และโรงเรียนบ้านหินเทิน ศึกษาดูงาน“สิ่งแวดล้อมกับชุมชน”  

กิจกรรม “ ตัวฉันสำคัญนะจ๊ะ ”

09 กันยายน 2559
กิจกรรม “ ตัวฉันสำคัญนะจ๊ะ ”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่ 5 สร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย (HEALTH)  กิจกรรม “ ตัวฉันสำคัญนะจ๊ะ ”  จำนวน  60  ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ กิจกรรมสุขบัญญัติแห่งชาติ  จำนวน  3  ชั่วโมง เรียนรู้สุขบัญญัติแห่งชาติ   (2 ชั่วโมง) สุขภาพดี ชีวีสุข   (1...

กิจกรรมภาษาไทยที่รัก

08 กันยายน 2559
กิจกรรมภาษาไทยที่รัก

กิจกรรม “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” หมวดที่  ๒  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)  กลุ่มกิจกรรม  8  พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้   กิจกรรมภาษาไทยที่รัก จำนวน ๖๖ ชั่วโมง ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ สนุกกับภาษาไทย  จำนวน  ๖  ชั่วโมง กิจกรรมภาษาน่ารู้              ...

กิจกรรม “ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์คิดสนุก”

08 กันยายน 2559
กิจกรรม “ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์คิดสนุก”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  2  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)  กิจกรรม “ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์คิดสนุก”  จำนวน  60  ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้       1.กิจกรรมสื่อสารภาษาวิทย์  จำนวน  12  ชั่วโมง ลังนมเล่าเรื่อง  ( 2 ชั่วโมง ) บทเพลงพาเพลิน  (...

กิจกรรม Easy English

08 กันยายน 2559
กิจกรรม Easy English

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  2  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)   กิจกรรม “ Easy English ”  จำนวน 60 ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้          1.กิจกรรม Funny Activities จำนวน  6  ชั่วโมง  ...

กิจกรรม “ศิลป์สร้างสรรค์”

08 กันยายน 2559
กิจกรรม “ศิลป์สร้างสรรค์”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  ๔ สร้างเสริมทักษะการทำงาน การดำรงชีพ และทักษะชีวิต (HAND)  กิจกรรม “ศิลป์สร้างสรรค์”  จำนวน  60  ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้       1.กิจกรรม การวาดภาพระบายสี   จำนวน  ๑๔  ชั่วโมง ทักษะการวาด( ๔ ชั่วโมง )...

กิจกรรม "We love ASEA"

08 กันยายน 2559
กิจกรรม "We love ASEA"

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  2  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)  กิจกรรม “ We love ASEAN  ”  จำนวน  20  ชั่วโมง  ภาคเรียนที่ 1

กิจกรรม “สมาร์ทคิดส์”

07 กันยายน 2559
กิจกรรม “สมาร์ทคิดส์”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  หมวดที่  ๒  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)   กิจกรรม “สมาร์ทคิดส์”  จำนวน  60  ชั่วโมง     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้         ๑.กิจกรรมรูปเรขาคณิตคิดสร้างสรรค์  จำนวน  ๒๑  ชั่วโมง    คณิตจินตนาการ  ( ๔ ชั่วโมง )...

 • 60974410_492989667906241_4660604257114783744_n.jpg
 • 61118565_492989814572893_1207624218133397504_n.jpg
 • 60834898_492989471239594_1036078036010663936_n.jpg
 • 60968276_492989451239596_1376257450356768768_n.jpg
 • 61118370_492989847906223_5830049819464302592_n.jpg
 • 61431714_492989777906230_1350496013177061376_n.jpg
 • 60946440_492989481239593_1105110929395154944_n.jpg
 • 61201668_492989234572951_4518165021112401920_n.jpg
 • 61310364_492989921239549_327366294246522880_n.jpg
 • 61213065_492989324572942_8947873666050293760_n.jpg
×

มีข้อผิดพลาด

คุณไม่มีสิทธิ์ในการดูข้อมูลในส่วนนี้

ผู้อำนวยการโรงเรียน

director

ทำเนียบบุคลากรและนักเรียน

Facebook

facebook like box joomla

Vinaora Visitors Counter

325850
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
76
521
1610
321222
13343
18912
325850

Your IP: 3.94.21.209
2020-11-25 03:12

เพลงประจำโรงเรียน

 
โรงเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) นนทบุรี

ตั้งอยู่เลขที่ 134 หมู่ที่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทรศัพท์ 02-9247008 โทรสาร 02-9247008 Email : bknork@gmail.com