การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โปรแกรม Adobe Captivate

แก่ครูและบุคลากรของโรงเรียนวัดบางไกรนอก

โครงการ พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  

ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วันที่ ๘ - ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

 

ภาพและเขียนข่าวกิจกรรม โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล