โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)ขอขอบพระคุณคณะกรรมการ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโรงเรียนสุจริต ณ ห้องประชุมวิชาการ โรงเรียนวัดบางไกรนอก ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

a1

a2

a3

a4

a5

a6

a7

a8

a9

a10

a11

a12

a13

a14

a15

a17