สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน

และมาตรการเฝ้าระวัง จุดคัดกรอง ในการเปิดเรียนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

(covid-19) ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

202121

202122

202123

202124

202125

202122

202127