ผลการแข่งขัน การวาดภาพระบายสี วันแม่แห่งชาติ หัวข้อ แม่ฟ้าของคนไทย

ระดับชั้น อนุบาล 1

a1.1

a1.2

a1.3

 

ระดับชั้น อนุบาล 2

ด.ช.เตวิช หลักหาญ

a2.1

ด.ช.ออมสิน พร

a2.2

ด.ช.ณัฐรัตน์ บูรณะสมภพ

a2.3

ระดับชั้น อนุบาล 3

ด.ช.นันพัทธ์ แจ้งอิ่ม

a3.1

ด.ญ.พิมพกานต์ แสงดี

a3.2

ด.ญ.ณฐิตา เกตสิทธ์

a3.3

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

ด.ญ.ธนัญชนก จงสิทธิสัจจะกุล

1.1

ด.ญ.สุพรรษา เปาอินทร์

1.2

ด.ญ.ภิรัญญา แสงทิพย์

1.3

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

ด.ญ.พิชญธิดา แว่นแก้ว

2.1

ด.ญ.พิชญภัทร สุขดี

2.2

ด.ช.นิธิศ ลับกลิ่ม

2.3

 

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

ด.ญ.กัญญาภัค ยศศรีวงศ์

3.1

ด.ช.ทศพร อนุเวช

3.2

ด.ญ.วรัญญา เจริญสุข

3.3

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

ด.ญ.อัษฎาพร แตงพุก

4.1

ด.ช.ฐิติกร แก้วพุกัม

4.2

ด.ญ.ชญาภัส นารัก

4.3

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

ด.ญ.กรภัทร เจียมอนุสรณ์

5.1

ด.ญ.สุธินันท์ ตรีอุดม

5.2

ด.ญ. พีชญา อ้นจีน

5.3

 

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

ด.ช.ธนพล จันทร์อู่

6.1

ด.ช.อภิรักษ์ ทรัพย์สุวรรณ

6.2

ด.ข.กิตติธัช นามเมือง

6.3