การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

วัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  วันเวลาที่นิเทศ 3 พฤศจิกายน 2564

513848

513839

513840

513841

513844

513845

513846

513850

513851

513852