วิสัยทัศน์

       โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)มุ่งจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ผู้เรียนมีคุณธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
รักษ์พลังงานและสิ่งแวะล้อม โดยการสนับสนุนของชุมชนและท้องถิ่น

ปรัชญา

       ปญฺญา นรานํ รตนํ 

ปัญญาเปรียบเสมือนเครื่องประดับของคนดี