Get Adobe Flash player

 

ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา 2562

1.รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับชาติ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ 

2.รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ลำดับที่ 1 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ 

3.ผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับประเทศ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชื่อผลงานด้านดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างสื่อจากฐานชุมชนสู่การเรียนการสอนในชั้นเรียน   ในงานการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2562 

4.ผลการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

ระดับภูมิภาค  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชื่อผลงาน การสร้างสื่อจากฐานชุมชนสู่การเรียนการสอนในชั้นเรียน

5.โล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ ในระดับ ดีเด่น พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท สถานศึกษาขนาดกลางในโครงการแบบอย่างปี 2562 ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน

 

ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา 2561

1.โล่รางวัล  ระดับดี  ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 สถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ด้านการยกระดับคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

2.เหรียญทอง  รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ  ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561  ด้านสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

3.ชนะเลิศเหรียญทอง ลำดับที่ 1 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ด้านสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

4.โล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ ในระดับ ดี สถานศึกษาขนาดกลาง ในโครงการแบบอย่างปี 2561 ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์   ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน

5.โรงเรียนคุณธรรมนนทบุรี  เทิดไท้องค์ราชัน  ระดับเพชรต้นแบบ

6.ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

1. รวม 4 สาระการเรียนรู้  สังกัด  สพป.นบ.1             อันดับที่ 3

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ                        อันดับที่ 6

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                      อันดับที่ 1

4.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                          อันดับที่  2                     

 5.กลุ่มสาระการเรียนรู้เรียนรู้วิทยาศาสตร์                 อันดับที่  5

6. รางวัลเกียรติบัตร  โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2561

7.สถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

เพื่อการประกันคุณภาพระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก รางวัล IQA AWARD 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560

 

ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา 2560

1.ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT  ที่ประสบผลสำเร็จ ประจำปี  2560 ในระดับดี  สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต  1 

2.โล่รางวัล  ระดับดีเด่น  ระดับที่ 1 ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 สถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ด้านการยกระดับคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

3.โรงเรียนวัดบางไกรนอก ได้รับการคัดเลือก ลำดับ ชมเชย การประกวดโรงเรียนปลอดขยะ Zero Wasts School ปีงบประมาณ 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  เขต 1 

ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา 2559

1. เกียรติบัตร ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบลที่ยั่งยืน ปีการศึกษา 2559 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

2.เกียรติบัตร ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา 2559 มีคะแนนความสามารถเฉลี่ยรวมทุกด้านสูงเป็นลำดับที่ 2 ของสำนักเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 1

3.เกียรติบัตร ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา 2559 มีคะแนนความสามารถด้านภาษาสูงเป็น ลำดับที่ 1 ของสำนักเขตพื้นที่การศึกษา  สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

4.ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

1. รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  สังกัด  สพป.นบ.1        อันดับที่ 3

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ                        อันดับที่ 3

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                      อันดับที่ 3

4.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                         อันดับที่  9                     

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     อันดับที่ 13

6.กลุ่มสาระการเรียนรู้เรียนรู้วิทยาศาสตร์                   อันดับที่  8

5.ประเมินโรงเรียนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (โรงเรียนสุจริต)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559 ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  เขต  1  ผลการประเมินได้คะแนนสูงเป็นลำดับที่ 1  ของเขตพื้นที่การศึกษา ได้คะแนน 94.96 อยู่ในระดับ สูงมาก 

 ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา 2558

1.โล่รางวัล  ระดับดีสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเสร็จ ปีการศึกษา 2558 ด้านการยกระดับคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

2.เหรียญทอง  ระดับประเทศรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ สถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ด้านวิชาการ  ประจำปีการศึกษา  2558

3.โล่เกียรติบัตร  ระดับดีเยี่ยมเป็นโรงเรียนเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย  ด้านใฝ่หาความรู้หมั่นศึกษาเล่าเรียน

 ทั้งทางตรงและทางอ้อม สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

4.โล่เกียรติบัตร โรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  อันดับ  1 ปีการศึกษา2551-2554  และ2556-2557  จำนวน  6  ปีซ้อน สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

5.โล่เกียรติบัตร โรงเรียนมีความยั่งยืนในการรักษาระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์สูง

จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2555-2557 สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

6.ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ปีการศึกษา 2558

1. รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  สังกัด  สพป.นบ.1        อันดับที่ 6

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ                         อันดับที่ 3

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                            อันดับที่ 6

4.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                           อันดับที่ 7                       

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     อันดับที่ 11

6.กลุ่มสาระการเรียนรู้เรียนรู้วิทยาศาสตร์                   อันดับที่  16

 

 ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา 2557

 1.สถานศึกษาที่มีรูปแบบการบริหารจัดคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง  1  ทศวรรษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

2.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2“หนึ่งโรงเรียน  หนึ่งนวัตกรรม” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557

3.สถานศึกษาต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

4.ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา 2557

1. รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  สังกัด  สพป.นบ.1  อันดับที่ 2

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                       อันดับที่ 1

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                    อันดับที่ 1

4.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม                                    อันดับที่

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ                  อันดับที่ 3

6.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   อันดับที่ 3

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา  และพลศึกษา      อันดับที่ 4

8.กลุ่มสาระการเรียนรู้เรียนรู้วิทยาศาสตร์             อันดับที่ 7

ผู้อำนวยการโรงเรียน

directornew

 

ทำเนียบบุคลากรและนักเรียน

Facebook

Vinaora Visitors Counter

778108
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
347
2119
4089
764989
4427
30173
778108

Your IP: 44.201.68.86
2022-10-06 11:09
โรงเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) นนทบุรี

ตั้งอยู่เลขที่ 134 หมู่ที่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทรศัพท์ 02-9247008 โทรสาร 02-9247008 Email : bknork@gmail.com