Get Adobe Flash player

ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

๑.ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT  ที่ประสบผลสำเร็จ ประจำปี  ๒๕๖๐ ในระดับดี

สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑

๒.โล่รางวัล  ระดับดีเด่น  ระดับที่ 1  ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 สถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเสร็จ

ปีการศึกษา 25๖๐ ด้านการยกระดับคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

๓.โรงเรียนวัดบางไกรนอก ได้รับการคัดเลือก ลำดับ ชมเชย การประกวดโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School  ปีงบประมาณ 2560 

สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑

ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

๑. เกียรติบัตร ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบลที่ยั่งยืน ปีการศึกษา 255๙  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

๒.เกียรติบัตร ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประมศึกษาปีที่  ๓  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีคะแนนความสามารถเฉลี่ยรวมทุกด้าน

สูงเป็นลำดับที่ ๒ ของสำนักเขตพื้นที่การศึกษา  สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑

๓.เกียรติบัตร ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประมศึกษาปีที่  ๓  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีคะแนนความสามารถด้านภาษาสูงเป็น

ลำดับที่ ๑ ของสำนักเขตพื้นที่การศึกษา  สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑

๔.ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

๑. รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  สังกัด  สพป.นบ.1        อันดับที่ ๓

๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ                         อันดับที่ 3

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                            อันดับที่  3

4.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                           อันดับที่  ๙                      

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     อันดับที่ 13

8.กลุ่มสาระการเรียนรู้เรียนรู้วิทยาศาสตร์                   อันดับที่  ๘

๕.ประเมินโรงเรียนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (โรงเรียนสุจริต)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  เขต  ๑  ผลการประเมินได้คะแนนสูงเป็นลำดับที่ ๑  ของเขตพื้นที่การศึกษา 

ได้คะแนน  ๙๔.๙๖ อยู่ในระดับ สูงมาก

ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล

โล่รางวัล  ระดับดี

สถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเสร็จ

  ปีการศึกษา 2558 ด้านการยกระดับคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

เหรียญทอง  ระดับประเทศรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS

สถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่

ด้านวิชาการ  ประจำปีการศึกษา  2558

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

โล่เกียรติบัตร  ระดับดีเยี่ยม

เป็นโรงเรียนเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย  ด้านใฝ่หาความรู้หมั่นศึกษาเล่าเรียน

ทั้งทางตรงและทางอ้อม

สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี

เขต ๑

โล่เกียรติบัตร

โรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  อันดับ  1 

ปีการศึกษา2551-2554  และ2556-2557  จำนวน  6  ปีซ้อน

สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี

เขต ๑

โล่เกียรติบัตร

โรงเรียนมีความยั่งยืนในการรักษาระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์สูง

จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ปีการศึกษา  2555-2557

สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี

เขต ๑

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕8

๑. รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  สังกัด  สพป.นบ.1        อันดับที่ 6

๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ                         อันดับที่ 3

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                            อันดับที่ 6

4.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                           อันดับที่ 7                       

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     อันดับที่ 11

8.กลุ่มสาระการเรียนรู้เรียนรู้วิทยาศาสตร์                   อันดับที่  16

สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี

เขต ๑

ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา ๒๕๕๗

 

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
สถานศึกษาที่มีรูปแบบการบริหารจัดคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง  1  ทศวรรษ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2“หนึ่งโรงเรียน  หนึ่งนวัตกรรม” 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557

คุรุสภา
สถานศึกษาต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ปีการศึกษา ๒๕๕7

๑. รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  สังกัด  สพป.นบ.1  อันดับที่ 2

๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                       อันดับที่ ๑

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                    อันดับที่ 1

4.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม                                    อันดับที่ 2 

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ                  อันดับที่ 3

6.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                                 อันดับที่ 3

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา  และพลศึกษา      อันดับที่ 4

8.กลุ่มสาระการเรียนรู้เรียนรู้วิทยาศาสตร์             อันดับที่ 7

9. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                           อันดับที่ 8
สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
   

ผู้อำนวยการโรงเรียน

director

ทำเนียบบุคลากรและนักเรียน

Facebook

Vinaora Visitors Counter

129629
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
101
147
410
128224
2574
4075
129629

Your IP: 52.206.226.77
2019-03-19 04:14
โรงเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) นนทบุรี

ตั้งอยู่เลขที่ 134 หมู่ที่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทรศัพท์ 02-9247008 โทรสาร 02-9247008 Email : bknork@gmail.com