Get Adobe Flash player

 

ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา 2565

1.ผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2565 ระดับภูมิภาค รางวัลระดับเหรียญทองแดง

2.ผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)ได้รับรางวัลระดับดีมาก ประเภทโรงเรียนประถมศึกาา ขนาดกลาง

 

ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา 2564

1.ผลการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2564ระดับภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2564 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ชื่อผลงาน KIDPEN Model นวัตกรรมด้านบริหารจัดการเรียนการสอน

2.โรงเรียนได้รับการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่เป็นแบบอย่างได้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทได้สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมฯ ผลงานระดับสถานศึกษาโรงเรียนได้รับการคัดเลือกรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา ประจำปี 2564 ระดับดีเยี่ยมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  เขต 1 ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2564

3.โรงเรียนได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ประเภทสถานศึกษาประถมศึกษา ขนาดเล็ก ระดับทอง ของ สพป.นนทบุรี เขต ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

4.ได้รับรางวัลระดับดีเด่น ในการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564

 

 

ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา 2563

1.ผลการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับภูมิภาค  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชื่อผลงาน การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และการสร้างนวัตกรรมจากกระบวนการของ STEM เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนตามบริบทจริง

2.ผลการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ชื่อผลงาน การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และการสร้างนวัตกรรมจากกระบวนการของ STEM เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนตามบริบทจริง

3.รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2563 ระดับดีเด่น   จังหวัดนนทบุรี

4.มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 สูงกว่าระดับประเทศ เป็นลำดับที่ 2 ของเขตพื้นที่การศึกษา

5.สถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถรวมทั้ง  ด้านสูงกว่าระดับประเทศในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ปีการศึกษา 2563

 

 

ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา 2562

1.รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับชาติ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ 

2.รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ลำดับที่ 1 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ 

3.ผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับประเทศ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชื่อผลงานด้านดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างสื่อจากฐานชุมชนสู่การเรียนการสอนในชั้นเรียน   ในงานการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2562 

4.ผลการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

ระดับภูมิภาค  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชื่อผลงาน การสร้างสื่อจากฐานชุมชนสู่การเรียนการสอนในชั้นเรียน

5.โล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ ในระดับ ดีเด่น พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท สถานศึกษาขนาดกลางในโครงการแบบอย่างปี 2562 ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน

 

ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา 2561

1.โล่รางวัล  ระดับดี  ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 สถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ด้านการยกระดับคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

2.เหรียญทอง  รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ  ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561  ด้านสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

3.ชนะเลิศเหรียญทอง ลำดับที่ 1 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ด้านสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

4.โล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ ในระดับ ดี สถานศึกษาขนาดกลาง ในโครงการแบบอย่างปี 2561 ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์   ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน

5.โรงเรียนคุณธรรมนนทบุรี  เทิดไท้องค์ราชัน  ระดับเพชรต้นแบบ

6.ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

1. รวม 4 สาระการเรียนรู้  สังกัด  สพป.นบ.1             อันดับที่ 3

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ                        อันดับที่ 6

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                      อันดับที่ 1

4.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                          อันดับที่  2                     

 5.กลุ่มสาระการเรียนรู้เรียนรู้วิทยาศาสตร์                 อันดับที่  5

6. รางวัลเกียรติบัตร  โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2561

7.สถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

เพื่อการประกันคุณภาพระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก รางวัล IQA AWARD 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560

 

ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา 2560

1.ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT  ที่ประสบผลสำเร็จ ประจำปี  2560 ในระดับดี  สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต  1 

2.โล่รางวัล  ระดับดีเด่น  ระดับที่ 1 ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 สถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ด้านการยกระดับคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

3.โรงเรียนวัดบางไกรนอก ได้รับการคัดเลือก ลำดับ ชมเชย การประกวดโรงเรียนปลอดขยะ Zero Wasts School ปีงบประมาณ 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  เขต 1 

ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา 2559

1. เกียรติบัตร ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบลที่ยั่งยืน ปีการศึกษา 2559 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

2.เกียรติบัตร ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา 2559 มีคะแนนความสามารถเฉลี่ยรวมทุกด้านสูงเป็นลำดับที่ 2 ของสำนักเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 1

3.เกียรติบัตร ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา 2559 มีคะแนนความสามารถด้านภาษาสูงเป็น ลำดับที่ 1 ของสำนักเขตพื้นที่การศึกษา  สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

4.ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

1. รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  สังกัด  สพป.นบ.1        อันดับที่ 3

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ                        อันดับที่ 3

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                      อันดับที่ 3

4.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                         อันดับที่  9                     

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     อันดับที่ 13

6.กลุ่มสาระการเรียนรู้เรียนรู้วิทยาศาสตร์                   อันดับที่  8

5.ประเมินโรงเรียนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (โรงเรียนสุจริต)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559 ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  เขต  1  ผลการประเมินได้คะแนนสูงเป็นลำดับที่ 1  ของเขตพื้นที่การศึกษา ได้คะแนน 94.96 อยู่ในระดับ สูงมาก 

 ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา 2558

1.โล่รางวัล  ระดับดีสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเสร็จ ปีการศึกษา 2558 ด้านการยกระดับคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

2.เหรียญทอง  ระดับประเทศรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ สถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ด้านวิชาการ  ประจำปีการศึกษา  2558

3.โล่เกียรติบัตร  ระดับดีเยี่ยมเป็นโรงเรียนเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย  ด้านใฝ่หาความรู้หมั่นศึกษาเล่าเรียน

 ทั้งทางตรงและทางอ้อม สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

4.โล่เกียรติบัตร โรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  อันดับ  1 ปีการศึกษา2551-2554  และ2556-2557  จำนวน  6  ปีซ้อน สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

5.โล่เกียรติบัตร โรงเรียนมีความยั่งยืนในการรักษาระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์สูง

จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2555-2557 สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

6.ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ปีการศึกษา 2558

1. รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  สังกัด  สพป.นบ.1        อันดับที่ 6

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ                         อันดับที่ 3

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                            อันดับที่ 6

4.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                           อันดับที่ 7                       

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     อันดับที่ 11

6.กลุ่มสาระการเรียนรู้เรียนรู้วิทยาศาสตร์                   อันดับที่  16

 

 ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา 2557

 1.สถานศึกษาที่มีรูปแบบการบริหารจัดคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง  1  ทศวรรษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

2.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2“หนึ่งโรงเรียน  หนึ่งนวัตกรรม” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557

3.สถานศึกษาต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

4.ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา 2557

1. รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  สังกัด  สพป.นบ.1  อันดับที่ 2

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                       อันดับที่ 1

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                    อันดับที่ 1

4.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม                                    อันดับที่

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ                  อันดับที่ 3

6.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   อันดับที่ 3

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา  และพลศึกษา      อันดับที่ 4

8.กลุ่มสาระการเรียนรู้เรียนรู้วิทยาศาสตร์             อันดับที่ 7

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

directornew

 

ทำเนียบบุคลากรและนักเรียน

Facebook

Vinaora Visitors Counter

965338
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
387
4726
5113
957252
20304
14136
965338

Your IP: 44.200.171.156
2023-03-27 07:57
โรงเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) นนทบุรี

ตั้งอยู่เลขที่ 134 หมู่ที่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทรศัพท์ 02-9247008 โทรสาร 02-9247008 Email : bknork@gmail.com