ผลงานดีเด่นของครู ปีการศึกษา 2562

รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการ้ตครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท

1.นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน 

2.นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ

3.นางยุวดี  ทองคำ

4.นางสาวธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม

5.นายอนุวัตร  ธิระมาร

6.นางสาวพินทุสร  แสงเนตร

7.นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ์

8.นางสาวชฎาพร  เสาร์คำ

9.นางสาวนัทจนันท์  ซ่อนกลิ่น

10.นางสาวปาณิสรา  คำมูล

11.นางสาวจิราพร  ทองหนูนุ้ย

12.นางสาวพิกุล  สีมาเพชร

13.นางสาวรวงทอง  มาตผล

14.นางสาวนุชรีภรณ์  จันทร์สิงห์

15.นางสาวกาญจนา  บัวพุ่ม

ผลงานดีเด่นของครู ปีการศึกษา 2561

1.นางสาวพินทุสร  แสงเนตร ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ“ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา 2561 (ปีที่ 8) ระดับครูผู้สอน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ ได้รับเกียรติบัตร “ครูผู้สอนดีเด่น” ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต  1

3.เกียรติบัตร “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา 2561 (ปีที่  8) ระดับครูผู้สอน  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 

นางยุวดี  ทองคำ  นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ์  นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน  นางสาวธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม  นางสาวนุชรีภรณ์  จันทร์สิงห์ นางสาวพิกุล สีมาเพชร นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ  นางสาวรวงทอง มาตผล นายอนุวัตร  ธิระมาร

 

ผลงานดีเด่นของครู ปีการศึกษา 2560

1.นางสาวพินทุสร  แสงเนตร ได้รับเกียรติบัตร “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา 2560 (ปีที่  7) ระดับครูผู้สอน  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.นางสาวพินทุสร  แสงเนตร ได้รับเกียรติบัตร “ครูผู้สอนดีเด่น” ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต  1

3.ครูรวงทอง  มาตผล  รับโล่รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปีการศึกษา  2560  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  เขต  1  ในงานนิทรรศการ ณ  โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา

ผลงานดีเด่นของครู ปีการศึกษา 2559

1.ครูกนิษฐา  วรรณวงษ์  ได้รับเกียรติบัตรการคัดเลือกผลงาน  นวัตกรรม  แนวการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best  Practice)  การท่องสูตรคูณ 

การคิดเลขเร็วแบบอินเดีย  (เวทคณิต)  และการคิดเลขในใจ  ปีการศึกษา  2559  ผลงานผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับดี 

ชื่อผลงาน “อุ่นเครื่องเรื่องคณิต  ป.1-6- จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต  1  

ประกาศเมื่อวันที่  29  พฤษภาคม  2560  เพื่อเป็นสถานศึกษาต้นแบบในการจัดกิจกรรมต่อไป

 

ผลงานดีเด่นของครู ปีการศึกษา 2558

1. นางสาวปาริฉัตร  เพ็งบุญ  รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี

เขต 1

2.  ครูมืออาชีพรางวัลเสมาทอง  สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี

เขต 1ได้แก่ นางสาวปาริฉัตร  เพ็งบุญ นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ  นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน  นางสาวธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม  

นางอัมพร  กิจานุกูล  นางณัฐกฤตา  ปานอ่วม

ผลงานดีเด่นของครู ปีการศึกษา 2557

1.นางสาวสนธยา  โตเบญจพรคุรุสภา  มอบเกียรติบัตร ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ

และจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา ภายใต้โครงการ หนึ่งแสนครูดี

2.นางอัมพร  กิจานุกูลรางวัลครูภาษาไทยดีเด่นสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี

เขต 1