Get Adobe Flash player

ผลงานนักเรียนประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง และเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในระดับภูมิภาค ที่จังหวัดนครนายก จำนวน  ๒  รายการ ดังนี้

{ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้แก่ การแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับประถมศึกษาปีที่  ๔-๖

{ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้แก่ การแข่งขันศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการปะติด ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ผลงานนักเรียนประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  และ ๕  ได้รับเกียรติบัตรสอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นตรี

ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๕๙  ได้จำนวน  ๒๗  คน  และสอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นโท ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๕๙ 

ได้จำนวน  ๗  คน  จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ให้ไว้เมื่อวันที่  ๓๐  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙

รางวัลชมเชย (ลำดับที่  ๔)  ในการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ

กิจกรรมเปิดบ้านงานวิชาการ (Open House) โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี  เมื่อวันที่  ๒๔ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐

เด็กหญิงตรงใจ  กลัดแพ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  เหรียญทอง ในการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  Story  telling  ระดับ  ป.๔-๖  ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต  ๑  ในวันที่  ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  ณ  โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

 

ผลงานนักเรียนประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗

ชื่อนักเรียน

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้

หน่วยงานที่มอบ

เด็กหญิงตรงใจ  กลัดแพ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

รางวัลเหรียญทอง  ระดับภูมิภาค  

การแข่งขันอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  งานศิลปหัตกรรมนักเรียน 

ครั้งที่ ๖4  ปีการศึกษา  ๒๕๕7  ภาคกลาง  และภาคตะวันออก 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

เด็กชายใจเพชร อุสายพันธ์

เด็กชายทศพร  แจ้งพูน 

เด็กหญิงชลธิชา  จ้อยรักษา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เหรียญทอง  ระดับภูมิภาค  

การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่

4-๖  งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖4 

ปีการศึกษา  ๒๕๕7  ภาคกลาง  และภาคตะวันออก  
 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

 

เด็กชายทศพร  แจ้งพูน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 ได้รับเกียรติบัตรชมเชย ๑  ระดับประเทศ

โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า”  ครั้งที่  ๓3 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-๖

 

ชมรมพุทธศาสตร์สากล

ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
 เด็กหญิงวันวิสาข์  นามครุ

เด็กหญิงพิลาวันอินทร์นุ่มพันธ์

เด็กหญิงปณัฐชญา  พลที

ชั้นอนุบาลปีที่ 2
เหรียญทอง  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน  ระดับปฐมวัย

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖4  ปีการศึกษา  ๒๕๕7 

ภาคกลาง และภาคตะวันออก  

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี เขต ๑

 

เด็กหญิงตรงใจ  กลัดแพ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 รางวัลเหรียญทอง  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขันอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖4  ปีการศึกษา  ๒๕๕7 

ภาคกลาง  และภาคตะวันออก  

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี เขต ๑

 

เด็กหญิงมัณฑนา  รัตนชื่น

เด็กหญิงกรกนก  จันทรกูล

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 รางวัลเหรียญทอง  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง  กาพยานี  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-๖ 

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖4 ปีการศึกษา  ๒๕๕7 

ภาคกลาง  และภาคตะวันออก  

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี เขต ๑

 เด็กชายใจเพชรอุสายพันธ์

เด็กชายทศพร  แจ้งพูน 

เด็กหญิงชลธิชา  จ้อยรักษา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 เหรียญทอง  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่

4-๖  งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖4 

ปีการศึกษา  ๒๕๕7  ภาคกลาง  และภาคตะวันออก  
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี เขต ๑

 เด็กชายดลธนา  โสภาพรรณ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เด็กหญิงพิชญา  เทศกิ่ม

เด็กชายอธิวัฒน์  อะโรคา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เหรียญทอง  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขันประติมากรรม  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖4  ปีการศึกษา  ๒๕๕7 

ภาคกลาง  และภาคตะวันออก  

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี เขต ๑

เด็กหญิงกรกนก  จันทรกูล

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เด็กหญิงธนาภรณ์  ดินปรางค์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 เหรียญทอง  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ ( Presentation ) 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-๖  งานศิลปหัตกรรมนักเรียน 

ครั้งที่ ๖4  ปีการศึกษา  ๒๕๕7 

ภาคกลาง  และภาคตะวันออก  
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี เขต ๑

 

เด็กชายใจเพชร อุสายพันธ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 เหรียญทอง  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขัน Story Telling   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-๖ 

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖4  ปีการศึกษา  ๒๕๕7 

ภาคกลาง  และภาคตะวันออก  

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี เขต ๑

 

เด็กหญิงปทิตตา ฉิมชาญเวช 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 รางวัลเหรียญเงิน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขันอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖4  ปีการศึกษา  ๒๕๕7 

ภาคกลาง  และภาคตะวันออก  

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี เขต ๑

 เด็กหญิงปัญชลิกา  ปึงโฆษิต
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 รางวัลเหรียญเงิน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขัน เรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖4 

ปีการศึกษา  ๒๕๕7  ภาคกลาง  และภาคตะวันออก 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี เขต ๑

 เด็กหญิงสิริญากร  เพ็ญแจ้ง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เด็กหญิงธีรดา  มากคำ 

เด็กหญิงปทิตตา ฉิมชาญเวช 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รางวัลเหรียญเงิน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขันโครงงานการทดลอง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖4  ปีการศึกษา  ๒๕๕7 

ภาคกลาง  และภาคตะวันออก  

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี เขต ๑

 เด็กหญิงมนพัทธ์  ไชยเวช

เด็กชายจีรภัทร  จันทร์หลง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

รางวัลเหรียญเงิน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขันมารยาทไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖4  ปีการศึกษา  ๒๕๕7  
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี เขต ๑

 

ผลงานนักเรียนประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘

 

ชื่อนักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้ หน่วยงานที่มอบ
 

เด็กหญิงปิยดา จีนสุทธ์

เด็กหญิงรสิตา จอนเพ็ง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 

รางวัลเหรียญทอง  ระดับภูมิภาค  

สร้างสรรค์ภาพปะติดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน    ครั้งที่ ๖5 

ปีการศึกษา  ๒๕๕8  ภาคกลาง  และภาคตะวันออก 

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ
 

เด็กหญิงเกศินี แจ้งพูน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

รางวัลที่  3  ระดับจังหวัด

สอบแข่งขันโครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า"    ครั้งที่ ๓๔
 

ชมรมพุทธศาสตร์สากล            

ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จ

-พระมหารัชมังคลาจารย์
 

เด็กหญิงศุภกานต์ สกุลเจริญ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รางวัลที่  4  ระดับจังหวัด
สอบแข่งขันโครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า"    ครั้งที่ ๓๔ 
 

ชมรมพุทธศาสตร์สากล            

ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จ

-พระมหารัชมังคลาจารย์
 

เด็กหญิงเกศินี แจ้งพูน

เด็กหญิงธัญภรณ์  ขำภู่

เด็กหญิงนัฐวดี  รอดอำไพ

เด็กหญิงรสิตา  จอนเพ็ง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เด็กหญิงศุภกานต์ สกุลเจริญ

เด็กหญิงกรกนก  จันทรกูล

เด็กหญิงมัณฑนา  รัตนชื่น

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 

รางวัลชมเชยดับดับ 1  ระดับจังหวัด

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

สอบแข่งขันโครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า"               

 ครั้งที่ ๓๔

 

ชมรมพุทธศาสตร์สากล

 ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จ

-พระมหารัชมังคลาจารย์
 

เด็กหญิงกรชนก  สร้อยทอง

เด็กหญิงตรงใจ  กลัดแพ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 

รางวัลชมเชยดับดับ 2  ระดับจังหวัด

ระดับประถมศึกษาตอนต้น

สอบแข่งขันโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า”  ครั้งที่ ๓๔
 

ชมรมพุทธศาสตร์สากล            

ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จ

-พระมหารัชมังคลาจารย์
 

เด็กหญิงจิรัชยา  มีแจ้ง

เด็กหญิงนภัชยา  นิลสุวรรณ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เด็กหญิงวิรดา  รัตนชื่น

เด็กหญิงอชิรัญญา  ขำภู่

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 

รางวัลชมเชยดับดับ 3  ระดับจังหวัด

ระดับประถมศึกษาตอนต้น

สอบแข่งขันโครงการตอบปัญหาธรรมะ“ทางก้าวหน้า”ครั้งที่ ๓๔
 

ชมรมพุทธศาสตร์สากล            

ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จ

-พระมหารัชมังคลาจารย์
 

เด็กหญิงปิยดา จีนสุทธ์

เด็กหญิงรสิตา จอนเพ็ง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 

รางวัลเหรียญทอง  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ตัวแทน) 

สร้างสรรค์ภาพปะติด

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖5 

ปีการศึกษา  ๒๕๕8  ภาคกลาง  และภาคตะวันออก 

 สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
 

เด็กชายธนพล จันทร์อู่

เด็กชายกิตติธัช  นามเมืองคุณ

เด็กชายพสธร  อ่อนชุ่ม

ชั้นอนุบาลปีที่ 2
 

เหรียญทอง  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน  ระดับปฐมวัย

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน    ครั้งที่ ๖5  ปีการศึกษา  ๒๕๕8 

ภาคกลาง  และภาคตะวันออก

สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
 

เด็กหญิงพิชญ์สินี  รักสุจริต

เด็กหญิงอรอิทร์  ศรีสังข์

เด็กหญิงสุวรรณา  ทรัพย์ทอง

ชั้นอนุบาลปีที่ 2
 

เหรียญเงิน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขันภาพปะติด  ระดับปฐมวัย

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน    ครั้งที่ ๖5  ปีการศึกษา  ๒๕๕8 

ภาคกลาง  และภาคตะวันออก

สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
 

เด็กชายพีรภพ  ติลเชษฐ์

เด็กชายดลธนา  โสภาพรรณ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

รางวัลเหรียญเงิน  

การแข่งขันการแข่งขันเครื่องร่อน  ประเภทร่อนไกล

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน    ครั้งที่ ๖5  ปีการศึกษา  ๒๕๕8 

ภาคกลาง  และภาคตะวันออก

 สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
 

เด็กหญิงมนพัทธ์  ไชยเวช

เด็กชายจีรภัทร  จันทร์หลง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

รางวัลเหรียญทอง  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขันมารยาทไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖5  ปีการศึกษา  ๒๕๕8

ภาคกลาง และภาคตะวันออก  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต ๑
 

เด็กหญิงพิชญาภา ทองเผือก

เด็กชายนัฐชัย รอดอำไพ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 

รางวัลเหรียญทอง  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขันมารยาทไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1.3 

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖5  ปีการศึกษา  ๒๕๕8

ภาคกลาง  และภาคตะวันออก  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต ๑
 

เด็กหญิงปนัดดา 

ศิริไพบูรณ์พันธ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เด็กชายกิจรวีย์  มีแป้น

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 

เหรียญทอง  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-๖  งานศิลปหัตกรรมนักเรียน 

ครั้งที่ ๖5  ปีการศึกษา  ๒๕๕8 ภาคกลาง และภาคตะวันออก  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต ๑
 

เด็กชายกีรติ  เชียงรัมย์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เด็กชายรัฐภูมิ  แฟงคล้าย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 

เหรียญเงิน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-๖  งานศิลปหัตกรรมนักเรียน 

ครั้งที่ ๖5  ปีการศึกษา  ๒๕๕8  ภาคกลาง และภาคตะวันออก  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
 

เด็กหญิงเกศินี  แจ้งพูน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เด็กหญิงริญญาภัทร์ 

โสภาธีรธนธรณ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 

เหรียญเงิน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ ( Presentation ) 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-๖  งานศิลปหัตกรรมนักเรียน 

ครั้งที่ ๖5  ปีการศึกษา  ๒๕๕8  ภาคกลาง และภาคตะวันออก  

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี

เขต ๑

 

เด็กหญิงวิรดา  รัตนชื่น

เด็กชายธนวิน  ค้าซุง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

เหรียญเงิน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก    

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน 

ครั้งที่ ๖5  ปีการศึกษา  ๒๕๕8  ภาคกลาง และภาคตะวันออก  

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี

เขต ๑

 

เด็กชายชยางกูร  เล้วอน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 

เหรียญทอง  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขันวาดภาพระบายสี  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน 

ครั้งที่ ๖5  ปีการศึกษา  ๒๕๕8  ภาคกลาง และภาคตะวันออก  

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี

เขต ๑

 

เด็กหญิงพิมพ์พิษา 

เนตรประเสริฐ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 

เหรียญทอง  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖5  ปีการศึกษา  ๒๕๕8 

ภาคกลาง และภาคตะวันออก  

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี

เขต ๑

 

เด็กชายณัฐนนท์  ป่าเกลือ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 

เหรียญทองแดง  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖5  ปีการศึกษา  ๒๕๕8 

ภาคกลาง และภาคตะวันออก  

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี

เขต ๑

 

เด็กหญิงศุภกานต์  สกุลเจริญ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 

เหรียญทองแดง  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖5  ปีการศึกษา  ๒๕๕8 

ภาคกลาง และภาคตะวันออก  

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี

เขต ๑

 

เด็กหญิงมัณฑนา  รัตนชื่น

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 

รางวัลชนะเลิศ

ประกวดคัดลายมือ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี

เขต ๑

 

เด็กหญิงศราลี  บุญศรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 

รางวัลชมเชย

ประกวดอ่านเล่ารื่องตามแนวทาง PISA 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี

เขต ๑

 

เด็กหญิงกรกนก  จันทรกูล

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 

รางวัลชมเชย

ประกวดอ่านเล่ารื่องตามแนวทาง PISA 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี

เขต ๑

 

เด็กหญิงวิรดา  รัตนชื่น

เด็กหญิงพิมพ์พิษา 

เนตรประเสริฐ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 

รางวัลชมเชย

ประกวดเขียนเรื่องจากภาพ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี

เขต ๑

 

เด็กหญิงธัญภรณ์  ขำภู่

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 

รางวัลชมเชย

ประกวดเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี

เขต ๑

 

เด็กหญิงกรชนก สร้อยทอง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

การแข่งขันเล่านิทานชาดก  ในโครงการรากแก้วแห่งคุณธรรม
 เจ้าคณะตำบลปลายบาง
 

เด็กหญิงธัญภรณ์ ขำภู่

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 

ได้รับรางวัลชมเชย

การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ  ในโครงการรากแก้วแห่งคุณธรรม
 เจ้าคณะตำบลปลายบาง
 

เด็กหญิงพิชญาภา ทองเผือก

เด็กชายนัฐชัย รอดอำไพ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 

ได้รับรางวัลชมเชย

การประกวดมารยาทไทย  ในโครงการรากแก้วแห่งคุณธรรม
 เจ้าคณะตำบลปลายบาง
 

เด็กหญิงพิมพ์พิษา 

เนตรประเสริฐ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 

รางวัลชมเชยอันดับ 1

การแข่งขันระบายสีรูปภาพ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมการเเข่งขันทักษะทางวิชาการ 

ประจำปีการศึกษา  2558
 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา  นนทบุรี
 

เด็กหญิงมาริษา  โสภาพรรณ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 

รางวัลชมเชยอันดับ 2

การแข่งขันระบายสีรูปภาพ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

กิจกรรมการเเข่งขันทักษะทางวิชาการ 

ประจำปีการศึกษา  2558
 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา  นนทบุรี
 

เด็กหญิงมาริษา  ทรัพย์ทอง

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 

รางวัลชมเชยอันดับ 4

การแข่งขันระบายสีรูปภาพ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมการเเข่งขันทักษะทางวิชาการ 

ประจำปีการศึกษา  2558
 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา  นนทบุรี
 

เด็กชายธนพล  จันทร์อู่

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2
 

รางวัลชมเชยอันดับ 3

การแข่งขันระบายสีรูปภาพ  ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2

กิจกรรมการเเข่งขันทักษะทางวิชาการ 

ประจำปีการศึกษา  2558
 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา  นนทบุรี
 

เด็กชายธาดา  กันจินดา

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1
 

รางวัลชมเชยอันดับ 2

การแข่งขันระบายสีรูปภาพ  ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1

กิจกรรมการเเข่งขันทักษะทางวิชาการ 

ประจำปีการศึกษา  2558
 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา  นนทบุรี

 

รายงานผลการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

รายงานผลการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66  ปีการศึกษา 2559

ผู้อำนวยการโรงเรียน

director

ทำเนียบบุคลากรและนักเรียน

Facebook

Vinaora Visitors Counter

129614
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
86
147
395
128224
2559
4075
129614

Your IP: 52.206.226.77
2019-03-19 04:06
โรงเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) นนทบุรี

ตั้งอยู่เลขที่ 134 หมู่ที่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทรศัพท์ 02-9247008 โทรสาร 02-9247008 Email : bknork@gmail.com