ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

20170927 125316

ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

20170927 125529

ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

20170927 125335

 

โครงการแผนปฏิบัติราชการงบประมาณ 58

โครงการ         การควบคุม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณ

โครงการ   จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน

โครงการ   สนับสนุนการจัดการศึกษาเรียนฟรี 15 ปี

 

แบบสรุปงบประมาณโครงการประจำปีงบประมาณ 2558

(กลุ่มงานบริหารงบประมาณ)โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)