Get Adobe Flash player

w1.1

w1

 

w1.2

w2

 

w1.3

w3

 w1.4

w4

w1.5

w5

แบบสรุปงบประมาณโครงการประจําปีงบประมาณ 2558 (กลุ่มงานบริหารวิชาการ)

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

 โครงการ ค่ายศิลปะสร้างสรรค์ สานฝันเด็กปฐมวัย

โครงการ จัดการศึกษาโดยความร่วมมือของชุมชนและท้องถิ่น

โครงการ พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ

โครงการ พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (O-net, NT, LAS)

โครงการ ส่งเสริมการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

โครงการ ส่งเสริม สนับสนุนเอกสารงานวิชาการ

โครงการ พัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน

โครงการ พัฒนาหลักสูตร

โครงการ ห้องสมุดแห่งการเรียน

โครงการ การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

โครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

โครงการ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมโลก AEC

 รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เทอม 1/๒๕๕๙

ระดับชั้น ทุกกลุ่มสาระ ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559 ปรากฏผลดังนี้

            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

             สาระการเรียนรู้ภาษาไทย                  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.15

             สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.55

             สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์              คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.18

             สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ             คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.65

             สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์             คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.95

             สาระการเรียนรู้สุขศึกษา ฯ                 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.65

             สาระการเรียนรู้ศิลปะ                       คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.15

             สาระการเรียนรู้การงาน ฯ                  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.30

             สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ         คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.45

             สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม                     คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.20

                                    รวมเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ  81.92

            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

            สาระการเรียนรู้ภาษาไทย                   คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.00

             สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.78

             สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์               คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.00

             สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ             คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.48

             สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์             คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.85

             สาระการเรียนรู้สุขศึกษา ฯ                 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.00

             สาระการเรียนรู้ศิลปะ                       คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.24

             สาระการเรียนรู้การงาน ฯ                  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.10

             สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ         คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.60

             สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม                     คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.61

                             รวมเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ  81.47 

              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

            สาระการเรียนรู้ภาษาไทย                   คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.40

             สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.48

             สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์               คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.80

             สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ             คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.61

             สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์             คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76.75

             สาระการเรียนรู้สุขศึกษา ฯ                 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.93  

             สาระการเรียนรู้ศิลปะ                       คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.16

             สาระการเรียนรู้การงาน ฯ                 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.42

             สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ        คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.97

             สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม                    คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.26

                             รวมเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ  80.59

              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

             สาระการเรียนรู้ภาษาไทย                 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.32

             สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.68

             สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์              คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.17

             สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ             คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.63

             สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์             คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.40

             สาระการเรียนรู้สุขศึกษา ฯ                คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.13

             สาระการเรียนรู้ศิลปะ                      คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.30

             สาระการเรียนรู้การงาน ฯ                 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.08

             สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ        คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.43

             สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม                    คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.63

                             รวมเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ  81.98

            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

             สาระการเรียนรู้ภาษาไทย                  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.50

             สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.94

             สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์              คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.33

             สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ             คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.48

             สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์             คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 79.87

             สาระการเรียนรู้สุขศึกษา ฯ                คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.75

             สาระการเรียนรู้ศิลปะ                      คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.54

             สาระการเรียนรู้การงาน ฯ                 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.01

             สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ        คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.97

             สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม                    คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.87

                             รวมเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ  81.34

            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

             สาระการเรียนรู้ภาษาไทย                 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.68   

             สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.94  

             สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์              คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.47 

             สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ             คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.97  

             สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์             คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.38 

             สาระการเรียนรู้สุขศึกษา ฯ                คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.12

             สาระการเรียนรู้ศิลปะ                      คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.56  

             สาระการเรียนรู้การงาน ฯ                 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.26 

             สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ        คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.53 

             สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม                    คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.91 

                             รวมเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ  82.08

            และคะแนนเฉลี่ยร้อยละของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปรากฏผลดังนี้

            สาระการเรียนรู้ภาษาไทย                           81.51

            สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                         81.56

            สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                          75.16

            สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ                        81.47

            สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์                        80.53

            สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา              84.10

            สาระการเรียนรู้ศิลปะ                                 84.49

            สาระการเรียนรู้การงาน ฯ                            84.36

            สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                   81.49

            สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม                               80.75

 

งานวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนวัดบางไกรนอก ปีการศึกษา ๒๕๕๘

๑. เรื่อง การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมไม่กล้าออกมาพูดหน้าชั้นเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาล ๒  ผู้วิจัย นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ

๒. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของ ด.ช. กันติชัย  พลเยี่ยม ผู้วิจัยนางยุวดี  ทองคำ

๓.ชุดพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ผู้วิจัย นางสาวศรีสุดา ดุริยานนท์

๔.การแก้ปัญหานักเรียนไม่เก็บอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นระเบียบในห้องเรียน IDP  ผู้วิจัย   นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน

๕.วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การแก้ปัญหาเด็กไม่นอนพักผ่อนในช่วงกลางวัน ผู้วิจัย นางกัญจณา บัวพุ่ม


งานวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนวัดบางไกรนอก ปีการศึกษา ๒๕๕๙

๑. เรื่องการใช้เกมคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้แป้นพิมพ์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้วิจัย นายอนุวัตร ธิระมาร

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

directornew

 

ทำเนียบบุคลากรและนักเรียน

Facebook

Vinaora Visitors Counter

965365
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
414
4726
5140
957252
20331
14136
965365

Your IP: 44.200.171.156
2023-03-27 08:26
โรงเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) นนทบุรี

ตั้งอยู่เลขที่ 134 หมู่ที่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทรศัพท์ 02-9247008 โทรสาร 02-9247008 Email : bknork@gmail.com