Get Adobe Flash player

แบบฝึกทักษะการคูณเลข  Multiply math โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

1.ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  เล่มที่ 1   หน้าปก

11

2.ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  เล่มที่ 2  หน้าปก

12

3.ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  เล่มที่ 1  หน้าปก 

21

4.ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  เล่มที่ 2  หน้าปก

22

5.ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  เล่มที่ 1  หน้าปก

31

6.ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  เล่มที่ 2  หน้าปก

32

7.ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  เล่มที่ 1  หน้าปก

41

8.ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  เล่มที่ 2  หน้าปก

42

9.ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  เล่มที่ 1  หน้าปก

51

10.ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  เล่มที่ 2  หน้าปก

52

11.ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  เล่มที่ 1  หน้าปก

61

12.ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  เล่มที่ 2  หน้าปก

62

 

     

          SPEED MATH
แบบฝึกทักษะคณิตคิดเลขเร็ว

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

 

แบบฝึกทักษะคณิตคิดเลขเร็วชั้นประถมศึกษาปีที่  1

แบบฝึกทักษะคณิตคิดเลขเร็วชั้นประถมศึกษาปีที่  2

แบบฝึกทักษะคณิตคิดเลขเร็วชั้นประถมศึกษาปีที่  3

แบบฝึกทักษะคณิตคิดเลขเร็วชั้นประถมศึกษาปีที่  4

แบบฝึกทักษะคณิตคิดเลขเร็วชั้นประถมศึกษาปีที่  5

แบบฝึกทักษะคณิตคิดเลขเร็วชั้นประถมศึกษาปีที่  6

 โครงการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถานบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบนและมีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ 2561  ภายใต้โครงการ การพัฒนาศักยภาพครูด้วยเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำหรับครูในศตวรรษที่ 21ได้ จัดทำผลิตสื่อการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่ออกแบบ 5 เรื่อง ได้แก่

ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น ประเพณีวัฒนธรรม โบราณสถานสถานที่สำคัญต่าง ๆ  สถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงการร่วมกันอนุรักษ์ท้องถิ่น

 

 

 

 โครงการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถานบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบนและมีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ 2560  ภายใต้โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โปรแกรมAdobe Captivate แก่ครูและบุคลากรของโรงเรียน

สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง เศษส่วน จัดทำโดยนางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ์

p6

คลิกเพื่อ Download สื่อเพื่อไปใช้งาน   เรื่องเศษส่วน

สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง สิ่งมีชีวิต จัดทำโดยนางยุวดี  ทองคำ

p2

คลิกเพื่อ Download สื่อเพื่อไปใช้งาน   เรื่องสิ่งมีชีวิต

 

สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง สิ่งที่จำเป็นเคียงคู่สิ่งที่ต้องการ  จัดทำโดยนางสาวธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม

p3

คลิกเพื่อ Download สื่อเพื่อไปใช้งาน   เรื่องสิ่งที่จำเป็นเคียงคู่สิ่งที่ต้องการ

สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง วลีและประโยค  จัดทำโดยนางสาวศรีสุดา  ดุริยานนท์

p5

คลิกเพื่อ Download สื่อเพื่อไปใช้งาน   เรื่องวลีและประโยค

สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง หลักภาษาไทยเบื้องต้น  จัดทำโดยนางสาววันทนีย์  โสมะเกษตริน

P4

 

คลิกเพื่อ Download สื่อเพื่อไปใช้งาน   เรื่องหลักภาษาไทยเบื้องต้น

สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง แรงกับการเคลื่อนที่ จัดทำโดยนายอนุวัตร  ธิระมาร

anuwat

คลิกเพื่อ Download สื่อเพื่อไปใช้งาน   เรื่องแรงกับการเคลื่อนที่

 

สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์  คำศัพท์ ภาษาอังกฤษน่ารู้  

test

ทดสอบการอัฟเดชสื่อบทเรียนขึ้นเว็บไซต์    

คลิกเพื่อ Download สื่อเพื่อไปใช้งาน

 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ครูอนุวัตร  ธิระมาร เรื่องอาหารดีมีประโยชน์

(อาหารหลัก 5 หมู่)คลิกตรงนี้เข้าสู่บทเรียน

ผลงานดีเด่นของครู  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐

๑.นางสาวพินทุสร  แสงเนตร  ได้รับเกียรติบัตร “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ปีที่  ๗) ระดับครูผู้สอน  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒.ครูรวงทอง  มาตผล  รับโล่รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  เขต  ๑  ในงานนิทรรศการ ณ  โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา

ผลงานดีเด่นของครู  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙

 ๑.ครูกนิษฐา  วรรณวงษ์  ได้รับเกียรติบัตรการคัดเลือกผลงาน  นวัตกรรม  แนวการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best  Practice)  การท่องสูตรคูณ 

การคิดเลขเร็วแบบอินเดีย  (เวทคณิต)  และการคิดเลขในใจ  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  ผลงานผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับดี 

ชื่อผลงาน “อุ่นเครื่องเรื่องคณิต  ป.๑-๖” จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต  ๑ 

ประกาศเมื่อวันที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  เพื่อเป็นสถานศึกษาต้นแบบในการจัดกิจกรรมต่อไป

 

ผลงานดีเด่นของครู  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘

ชื่อครูที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่รับมอบรางวัล
หน่วยงานที่มอบรางวัล
นางสาวปาริฉัตร  เพ็งบุญ รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น

สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี

เขต ๑

นางสาวปาริฉัตร  เพ็งบุญ ครูมืออาชีพรางวัลเสมาทอง

สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี

เขต ๑

นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ ครูมืออาชีพรางวัลเสมาทอง

สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี

เขต ๑

นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน ครูมืออาชีพรางวัลเสมาทอง

สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี

เขต ๑

นางสาวธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม ครูมืออาชีพรางวัลเสมาทอง

สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี

เขต ๑

นางอัมพร  กิจานุกูล ครูมืออาชีพรางวัลเสมาทอง

สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี

เขต ๑

นางณัฐกฤตา  ปานอ่วม ครูมืออาชีพรางวัลเสมาทอง

สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี

เขต ๑

 

ผลงานดีเด่นของครู  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗

ชื่อครูที่ได้รับรางวัล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
นางสาวสนธยา  โตเบญจพร

คุรุสภา  มอบเกียรติบัตร 

ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ

และจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา ภายใต้โครงการ

“หนึ่งแสนครูดี

คุรุสภา  
นางอัมพร  กิจานุกูล รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น

สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี

เขต ๑

ผลงานดีเด่นผู้อำนวยการโรงเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗

 

 ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ  หน่วยงานที่มอบรางวัล
 เหรียญทอง  ระดับประเทศ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS

ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่

ด้านวิชาการ  ประจำปีการศึกษา  2557

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

   

 

 

ผลงานดีเด่นผู้อำนวยการโรงเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล

เหรียญทอง  ระดับประเทศ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS

ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่

ด้านวิชาการ  ประจำปีการศึกษา  2558

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

ครูมืออาชีพรางวัลเสมาทอง

สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี

เขต ๑

ล่เกียรติบัตร

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดบางไกรนอก

เป็นผู้มีส่วนในการพัฒนากระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนนรวม

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ปีการศึกษา2556 สูงเป็นลำดับที่ 6 ของประเทศ 

ปีการศึกษา2557 สูงเป็นลำดับที่9ของประเทศ  

สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษนนทบุรี 

เขต ๑

 

 

ผลงานนักเรียนประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง และเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในระดับภูมิภาค ที่จังหวัดนครนายก จำนวน  ๒  รายการ ดังนี้

{ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้แก่ การแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับประถมศึกษาปีที่  ๔-๖

{ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้แก่ การแข่งขันศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการปะติด ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ผลงานนักเรียนประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  และ ๕  ได้รับเกียรติบัตรสอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นตรี

ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๕๙  ได้จำนวน  ๒๗  คน  และสอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นโท ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๕๙ 

ได้จำนวน  ๗  คน  จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ให้ไว้เมื่อวันที่  ๓๐  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙

รางวัลชมเชย (ลำดับที่  ๔)  ในการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ

กิจกรรมเปิดบ้านงานวิชาการ (Open House) โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี  เมื่อวันที่  ๒๔ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐

เด็กหญิงตรงใจ  กลัดแพ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  เหรียญทอง ในการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  Story  telling  ระดับ  ป.๔-๖  ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต  ๑  ในวันที่  ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  ณ  โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

 

ผลงานนักเรียนประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗

ชื่อนักเรียน

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้

หน่วยงานที่มอบ

เด็กหญิงตรงใจ  กลัดแพ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

รางวัลเหรียญทอง  ระดับภูมิภาค  

การแข่งขันอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  งานศิลปหัตกรรมนักเรียน 

ครั้งที่ ๖4  ปีการศึกษา  ๒๕๕7  ภาคกลาง  และภาคตะวันออก 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

เด็กชายใจเพชร อุสายพันธ์

เด็กชายทศพร  แจ้งพูน 

เด็กหญิงชลธิชา  จ้อยรักษา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เหรียญทอง  ระดับภูมิภาค  

การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่

4-๖  งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖4 

ปีการศึกษา  ๒๕๕7  ภาคกลาง  และภาคตะวันออก  
 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

 

เด็กชายทศพร  แจ้งพูน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 ได้รับเกียรติบัตรชมเชย ๑  ระดับประเทศ

โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า”  ครั้งที่  ๓3 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-๖

 

ชมรมพุทธศาสตร์สากล

ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
 เด็กหญิงวันวิสาข์  นามครุ

เด็กหญิงพิลาวันอินทร์นุ่มพันธ์

เด็กหญิงปณัฐชญา  พลที

ชั้นอนุบาลปีที่ 2
เหรียญทอง  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน  ระดับปฐมวัย

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖4  ปีการศึกษา  ๒๕๕7 

ภาคกลาง และภาคตะวันออก  

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี เขต ๑

 

เด็กหญิงตรงใจ  กลัดแพ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 รางวัลเหรียญทอง  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขันอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖4  ปีการศึกษา  ๒๕๕7 

ภาคกลาง  และภาคตะวันออก  

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี เขต ๑

 

เด็กหญิงมัณฑนา  รัตนชื่น

เด็กหญิงกรกนก  จันทรกูล

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 รางวัลเหรียญทอง  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง  กาพยานี  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-๖ 

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖4 ปีการศึกษา  ๒๕๕7 

ภาคกลาง  และภาคตะวันออก  

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี เขต ๑

 เด็กชายใจเพชรอุสายพันธ์

เด็กชายทศพร  แจ้งพูน 

เด็กหญิงชลธิชา  จ้อยรักษา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 เหรียญทอง  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่

4-๖  งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖4 

ปีการศึกษา  ๒๕๕7  ภาคกลาง  และภาคตะวันออก  
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี เขต ๑

 เด็กชายดลธนา  โสภาพรรณ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เด็กหญิงพิชญา  เทศกิ่ม

เด็กชายอธิวัฒน์  อะโรคา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เหรียญทอง  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขันประติมากรรม  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖4  ปีการศึกษา  ๒๕๕7 

ภาคกลาง  และภาคตะวันออก  

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี เขต ๑

เด็กหญิงกรกนก  จันทรกูล

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เด็กหญิงธนาภรณ์  ดินปรางค์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 เหรียญทอง  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ ( Presentation ) 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-๖  งานศิลปหัตกรรมนักเรียน 

ครั้งที่ ๖4  ปีการศึกษา  ๒๕๕7 

ภาคกลาง  และภาคตะวันออก  
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี เขต ๑

 

เด็กชายใจเพชร อุสายพันธ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 เหรียญทอง  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขัน Story Telling   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-๖ 

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖4  ปีการศึกษา  ๒๕๕7 

ภาคกลาง  และภาคตะวันออก  

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี เขต ๑

 

เด็กหญิงปทิตตา ฉิมชาญเวช 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 รางวัลเหรียญเงิน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขันอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖4  ปีการศึกษา  ๒๕๕7 

ภาคกลาง  และภาคตะวันออก  

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี เขต ๑

 เด็กหญิงปัญชลิกา  ปึงโฆษิต
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 รางวัลเหรียญเงิน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขัน เรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖4 

ปีการศึกษา  ๒๕๕7  ภาคกลาง  และภาคตะวันออก 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี เขต ๑

 เด็กหญิงสิริญากร  เพ็ญแจ้ง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เด็กหญิงธีรดา  มากคำ 

เด็กหญิงปทิตตา ฉิมชาญเวช 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รางวัลเหรียญเงิน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขันโครงงานการทดลอง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖4  ปีการศึกษา  ๒๕๕7 

ภาคกลาง  และภาคตะวันออก  

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี เขต ๑

 เด็กหญิงมนพัทธ์  ไชยเวช

เด็กชายจีรภัทร  จันทร์หลง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

รางวัลเหรียญเงิน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขันมารยาทไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖4  ปีการศึกษา  ๒๕๕7  
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี เขต ๑

 

ผลงานนักเรียนประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘

 

ชื่อนักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้ หน่วยงานที่มอบ
 

เด็กหญิงปิยดา จีนสุทธ์

เด็กหญิงรสิตา จอนเพ็ง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 

รางวัลเหรียญทอง  ระดับภูมิภาค  

สร้างสรรค์ภาพปะติดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน    ครั้งที่ ๖5 

ปีการศึกษา  ๒๕๕8  ภาคกลาง  และภาคตะวันออก 

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ
 

เด็กหญิงเกศินี แจ้งพูน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

รางวัลที่  3  ระดับจังหวัด

สอบแข่งขันโครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า"    ครั้งที่ ๓๔
 

ชมรมพุทธศาสตร์สากล            

ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จ

-พระมหารัชมังคลาจารย์
 

เด็กหญิงศุภกานต์ สกุลเจริญ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รางวัลที่  4  ระดับจังหวัด
สอบแข่งขันโครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า"    ครั้งที่ ๓๔ 
 

ชมรมพุทธศาสตร์สากล            

ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จ

-พระมหารัชมังคลาจารย์
 

เด็กหญิงเกศินี แจ้งพูน

เด็กหญิงธัญภรณ์  ขำภู่

เด็กหญิงนัฐวดี  รอดอำไพ

เด็กหญิงรสิตา  จอนเพ็ง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เด็กหญิงศุภกานต์ สกุลเจริญ

เด็กหญิงกรกนก  จันทรกูล

เด็กหญิงมัณฑนา  รัตนชื่น

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 

รางวัลชมเชยดับดับ 1  ระดับจังหวัด

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

สอบแข่งขันโครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า"               

 ครั้งที่ ๓๔

 

ชมรมพุทธศาสตร์สากล

 ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จ

-พระมหารัชมังคลาจารย์
 

เด็กหญิงกรชนก  สร้อยทอง

เด็กหญิงตรงใจ  กลัดแพ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 

รางวัลชมเชยดับดับ 2  ระดับจังหวัด

ระดับประถมศึกษาตอนต้น

สอบแข่งขันโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า”  ครั้งที่ ๓๔
 

ชมรมพุทธศาสตร์สากล            

ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จ

-พระมหารัชมังคลาจารย์
 

เด็กหญิงจิรัชยา  มีแจ้ง

เด็กหญิงนภัชยา  นิลสุวรรณ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เด็กหญิงวิรดา  รัตนชื่น

เด็กหญิงอชิรัญญา  ขำภู่

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 

รางวัลชมเชยดับดับ 3  ระดับจังหวัด

ระดับประถมศึกษาตอนต้น

สอบแข่งขันโครงการตอบปัญหาธรรมะ“ทางก้าวหน้า”ครั้งที่ ๓๔
 

ชมรมพุทธศาสตร์สากล            

ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จ

-พระมหารัชมังคลาจารย์
 

เด็กหญิงปิยดา จีนสุทธ์

เด็กหญิงรสิตา จอนเพ็ง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 

รางวัลเหรียญทอง  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ตัวแทน) 

สร้างสรรค์ภาพปะติด

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖5 

ปีการศึกษา  ๒๕๕8  ภาคกลาง  และภาคตะวันออก 

 สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
 

เด็กชายธนพล จันทร์อู่

เด็กชายกิตติธัช  นามเมืองคุณ

เด็กชายพสธร  อ่อนชุ่ม

ชั้นอนุบาลปีที่ 2
 

เหรียญทอง  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน  ระดับปฐมวัย

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน    ครั้งที่ ๖5  ปีการศึกษา  ๒๕๕8 

ภาคกลาง  และภาคตะวันออก

สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
 

เด็กหญิงพิชญ์สินี  รักสุจริต

เด็กหญิงอรอิทร์  ศรีสังข์

เด็กหญิงสุวรรณา  ทรัพย์ทอง

ชั้นอนุบาลปีที่ 2
 

เหรียญเงิน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขันภาพปะติด  ระดับปฐมวัย

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน    ครั้งที่ ๖5  ปีการศึกษา  ๒๕๕8 

ภาคกลาง  และภาคตะวันออก

สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
 

เด็กชายพีรภพ  ติลเชษฐ์

เด็กชายดลธนา  โสภาพรรณ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

รางวัลเหรียญเงิน  

การแข่งขันการแข่งขันเครื่องร่อน  ประเภทร่อนไกล

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน    ครั้งที่ ๖5  ปีการศึกษา  ๒๕๕8 

ภาคกลาง  และภาคตะวันออก

 สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
 

เด็กหญิงมนพัทธ์  ไชยเวช

เด็กชายจีรภัทร  จันทร์หลง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

รางวัลเหรียญทอง  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขันมารยาทไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖5  ปีการศึกษา  ๒๕๕8

ภาคกลาง และภาคตะวันออก  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต ๑
 

เด็กหญิงพิชญาภา ทองเผือก

เด็กชายนัฐชัย รอดอำไพ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 

รางวัลเหรียญทอง  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขันมารยาทไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1.3 

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖5  ปีการศึกษา  ๒๕๕8

ภาคกลาง  และภาคตะวันออก  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต ๑
 

เด็กหญิงปนัดดา 

ศิริไพบูรณ์พันธ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เด็กชายกิจรวีย์  มีแป้น

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 

เหรียญทอง  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-๖  งานศิลปหัตกรรมนักเรียน 

ครั้งที่ ๖5  ปีการศึกษา  ๒๕๕8 ภาคกลาง และภาคตะวันออก  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต ๑
 

เด็กชายกีรติ  เชียงรัมย์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เด็กชายรัฐภูมิ  แฟงคล้าย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 

เหรียญเงิน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-๖  งานศิลปหัตกรรมนักเรียน 

ครั้งที่ ๖5  ปีการศึกษา  ๒๕๕8  ภาคกลาง และภาคตะวันออก  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
 

เด็กหญิงเกศินี  แจ้งพูน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เด็กหญิงริญญาภัทร์ 

โสภาธีรธนธรณ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 

เหรียญเงิน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ ( Presentation ) 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-๖  งานศิลปหัตกรรมนักเรียน 

ครั้งที่ ๖5  ปีการศึกษา  ๒๕๕8  ภาคกลาง และภาคตะวันออก  

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี

เขต ๑

 

เด็กหญิงวิรดา  รัตนชื่น

เด็กชายธนวิน  ค้าซุง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

เหรียญเงิน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก    

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน 

ครั้งที่ ๖5  ปีการศึกษา  ๒๕๕8  ภาคกลาง และภาคตะวันออก  

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี

เขต ๑

 

เด็กชายชยางกูร  เล้วอน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 

เหรียญทอง  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขันวาดภาพระบายสี  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน 

ครั้งที่ ๖5  ปีการศึกษา  ๒๕๕8  ภาคกลาง และภาคตะวันออก  

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี

เขต ๑

 

เด็กหญิงพิมพ์พิษา 

เนตรประเสริฐ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 

เหรียญทอง  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖5  ปีการศึกษา  ๒๕๕8 

ภาคกลาง และภาคตะวันออก  

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี

เขต ๑

 

เด็กชายณัฐนนท์  ป่าเกลือ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 

เหรียญทองแดง  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖5  ปีการศึกษา  ๒๕๕8 

ภาคกลาง และภาคตะวันออก  

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี

เขต ๑

 

เด็กหญิงศุภกานต์  สกุลเจริญ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 

เหรียญทองแดง  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖5  ปีการศึกษา  ๒๕๕8 

ภาคกลาง และภาคตะวันออก  

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี

เขต ๑

 

เด็กหญิงมัณฑนา  รัตนชื่น

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 

รางวัลชนะเลิศ

ประกวดคัดลายมือ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี

เขต ๑

 

เด็กหญิงศราลี  บุญศรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 

รางวัลชมเชย

ประกวดอ่านเล่ารื่องตามแนวทาง PISA 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี

เขต ๑

 

เด็กหญิงกรกนก  จันทรกูล

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 

รางวัลชมเชย

ประกวดอ่านเล่ารื่องตามแนวทาง PISA 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี

เขต ๑

 

เด็กหญิงวิรดา  รัตนชื่น

เด็กหญิงพิมพ์พิษา 

เนตรประเสริฐ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 

รางวัลชมเชย

ประกวดเขียนเรื่องจากภาพ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี

เขต ๑

 

เด็กหญิงธัญภรณ์  ขำภู่

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 

รางวัลชมเชย

ประกวดเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี

เขต ๑

 

เด็กหญิงกรชนก สร้อยทอง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

การแข่งขันเล่านิทานชาดก  ในโครงการรากแก้วแห่งคุณธรรม
 เจ้าคณะตำบลปลายบาง
 

เด็กหญิงธัญภรณ์ ขำภู่

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 

ได้รับรางวัลชมเชย

การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ  ในโครงการรากแก้วแห่งคุณธรรม
 เจ้าคณะตำบลปลายบาง
 

เด็กหญิงพิชญาภา ทองเผือก

เด็กชายนัฐชัย รอดอำไพ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 

ได้รับรางวัลชมเชย

การประกวดมารยาทไทย  ในโครงการรากแก้วแห่งคุณธรรม
 เจ้าคณะตำบลปลายบาง
 

เด็กหญิงพิมพ์พิษา 

เนตรประเสริฐ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 

รางวัลชมเชยอันดับ 1

การแข่งขันระบายสีรูปภาพ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมการเเข่งขันทักษะทางวิชาการ 

ประจำปีการศึกษา  2558
 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา  นนทบุรี
 

เด็กหญิงมาริษา  โสภาพรรณ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 

รางวัลชมเชยอันดับ 2

การแข่งขันระบายสีรูปภาพ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

กิจกรรมการเเข่งขันทักษะทางวิชาการ 

ประจำปีการศึกษา  2558
 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา  นนทบุรี
 

เด็กหญิงมาริษา  ทรัพย์ทอง

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 

รางวัลชมเชยอันดับ 4

การแข่งขันระบายสีรูปภาพ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมการเเข่งขันทักษะทางวิชาการ 

ประจำปีการศึกษา  2558
 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา  นนทบุรี
 

เด็กชายธนพล  จันทร์อู่

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2
 

รางวัลชมเชยอันดับ 3

การแข่งขันระบายสีรูปภาพ  ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2

กิจกรรมการเเข่งขันทักษะทางวิชาการ 

ประจำปีการศึกษา  2558
 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา  นนทบุรี
 

เด็กชายธาดา  กันจินดา

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1
 

รางวัลชมเชยอันดับ 2

การแข่งขันระบายสีรูปภาพ  ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1

กิจกรรมการเเข่งขันทักษะทางวิชาการ 

ประจำปีการศึกษา  2558
 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา  นนทบุรี

 

รายงานผลการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

รายงานผลการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66  ปีการศึกษา 2559

หมวดหมู่รอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

director

ทำเนียบบุคลากรและนักเรียน

Facebook

Vinaora Visitors Counter

129566
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
38
147
347
128224
2511
4075
129566

Your IP: 52.206.226.77
2019-03-19 03:41
โรงเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) นนทบุรี

ตั้งอยู่เลขที่ 134 หมู่ที่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทรศัพท์ 02-9247008 โทรสาร 02-9247008 Email : bknork@gmail.com