เว็บไซต์สื่อการเรียนรู้ออนไลน์  ครูอนุวัตร  ธิระมาร

รายวิชาวิทยาการคำนวณ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -  6

999

 

 โครงการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถานบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบนและมีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ 2561  ภายใต้โครงการ การพัฒนาศักยภาพครูด้วยเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำหรับครูในศตวรรษที่ 21ได้ จัดทำผลิตสื่อการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่ออกแบบ 5 เรื่อง ได้แก่

ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น ประเพณีวัฒนธรรม โบราณสถานสถานที่สำคัญต่าง ๆ  สถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงการร่วมกันอนุรักษ์ท้องถิ่น

 

 

 

 โครงการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถานบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบนและมีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ 2560  ภายใต้โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โปรแกรมAdobe Captivate แก่ครูและบุคลากรของโรงเรียน

สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง เศษส่วน จัดทำโดยนางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ์

p6

คลิกเพื่อ Download สื่อเพื่อไปใช้งาน   เรื่องเศษส่วน

สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง สิ่งมีชีวิต จัดทำโดยนางยุวดี  ทองคำ

p2

คลิกเพื่อ Download สื่อเพื่อไปใช้งาน   เรื่องสิ่งมีชีวิต

 

สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง สิ่งที่จำเป็นเคียงคู่สิ่งที่ต้องการ  จัดทำโดยนางสาวธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม

p3

คลิกเพื่อ Download สื่อเพื่อไปใช้งาน   เรื่องสิ่งที่จำเป็นเคียงคู่สิ่งที่ต้องการ

สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง วลีและประโยค  จัดทำโดยนางสาวศรีสุดา  ดุริยานนท์

p5

คลิกเพื่อ Download สื่อเพื่อไปใช้งาน   เรื่องวลีและประโยค

สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง หลักภาษาไทยเบื้องต้น  จัดทำโดยนางสาววันทนีย์  โสมะเกษตริน

P4

 

คลิกเพื่อ Download สื่อเพื่อไปใช้งาน   เรื่องหลักภาษาไทยเบื้องต้น

สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง แรงกับการเคลื่อนที่ จัดทำโดยนายอนุวัตร  ธิระมาร

anuwat

คลิกเพื่อ Download สื่อเพื่อไปใช้งาน   เรื่องแรงกับการเคลื่อนที่

 

สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์  คำศัพท์ ภาษาอังกฤษน่ารู้  

test

ทดสอบการอัฟเดชสื่อบทเรียนขึ้นเว็บไซต์    

คลิกเพื่อ Download สื่อเพื่อไปใช้งาน

 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ครูอนุวัตร  ธิระมาร เรื่องอาหารดีมีประโยชน์

(อาหารหลัก 5 หมู่)คลิกตรงนี้เข้าสู่บทเรียน